Plan- och byggprojekt

Högsbo - Stadsutveckling vid Olof Asklunds gata (BoStad2021)

SDN Askim-Frölunda-Högsbo. Stadsdel Högsbo.

Planen utgör en första etapp innehållande 600 bostäder vilka skall vara färdigställda senast under 2021. Hela beståndet rymmer på sikt cirka 1 900 bostäder. Syftet är att omvandla nuvarande verksamhetsområde för industriändamål till blandad bebyggelse med bostäder, verksamheter och småskalig handel. Syftet är också att utveckla och koncentrera Pågens verksamhet så att den kan samlokaliseras med bostäder.
Program för nordöstra Högsbo (dnr 0600/13) har upprättats och varit på samråd 2015-11-11 – 2016-01-12. Detaljplanen är den första som tas fram i programområdet.

Denna plan ingår i BoStad2021.
BoStad2021 är namnet på ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Stad och byggaktörerna. Satsningen innebär att 7 000 nya bostäder, utöver ordinarie bostadsproduktion, ska vara. färdigställda år 2021 då Göteborg fyller 400 år. Läs mer om BoStad2021

Vad händer just nu?

Planen kommer att gå ut på förnyad granskning. Preliminär startdatum är den 5 juni 2019.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan utökat förfarande - granskning

    När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
0 stycken
Planerade bostadsrätter
0 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
Här planeras för totalt 1000 nya bostäder, varav 600 ingår i BoStad2021. Upplåtelseform: Både hyresrätter och bostadsrätter. stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN1337/15
Diarienummer FK
FN2477/16
Planens formella namn
Detaljplan för Stadsutveckling vid Olof Asklunds gata inom stadsdelen Högsbo.

Aktuell tidplan

  • Projektavslut
    2021

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Platzer, Wallenstam, Pågen, Ytter bygg, Fastighetskontoret, Vilhemsson&Carlsson