Plan- och byggprojekt

Högsbo - Stadsutveckling vid Olof Asklunds gata (BoStad2021)

SDN Askim-Frölunda-Högsbo. Stadsdel Högsbo.

Planen utgör en första etapp innehållande 600 bostäder vilka skall vara färdigställda senast under 2021. Hela beståndet rymmer på sikt drygt 2000 bostäder. Syftet är att omvandla nuvarande verksamhetsområde för industriändamål till blandad bebyggelse med bostäder, verksamheter och småskalig handel. Syftet är också att utveckla och koncentrera Pågens verksamhet så att den kan samlokaliseras med bostäder.
Program för nordöstra Högsbo (dnr 0600/13) har upprättats och varit på samråd 2015-11-11 – 2016-01-12. Detaljplanen är den första som tas fram i programområdet.

Denna plan ingår i BoStad2021.
BoStad2021 är namnet på ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Stad och byggaktörerna. Satsningen innebär att 7 000 nya bostäder, utöver ordinarie bostadsproduktion, ska vara. färdigställda år 2021 då Göteborg fyller 400 år. Läs mer om BoStad2021

Vad händer just nu?

Granskningsperioden är avslutad och nu pågår arbetet med att färdigställa ett slutligt förslag som byggnadsnämnden får ta ställning till.

Karta

Status och handlingar

 1. Plan utökat förfarande - startskede

 2. Plan utökat förfarande - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.
 3. Plan utökat förfarande - samråd II

 4. Plan utökat förfarande - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.
 5. Plan utökat förfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går den till byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige för antagande.
 6. Plan utökat förfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.
 7. Byggstart/pågående byggprojekt.

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.
 8. Inflyttning - färdigställt.

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
0 stycken
Planerade bostadsrätter
0 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
Här planeras för totalt 1000 nya bostäder, varav 600 ingår i BoStad2021. Upplåtelseform: Både hyresrätter och bostadsrätter. stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN1337/15
Diarienummer FK
FN2477/16
Planens formella namn
Detaljplan för Stadsutveckling vid Olof Asklunds gata inom stadsdelen Högsbo.

Aktuell tidplan

 • Byggstart
  2018
  Projektavslut
  2021

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Platzer, Wallenstam, Pågen, Ytter bygg, Fastighetskontoret, Vilhemsson&Carlsson