Plan- och byggprojekt

Älvsborg - Bostäder vid Långedragsvägen/Göta Älvsgatan

SDN Västra Göteborg. Stadsdel Älvsborg.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för uppförandet av flerbostadshus med omkring 20 bostäder samt ytor för verksamheter/handel i bottenvåningen. Detaljplanen syftar även till att bebyggelsen ska stärka gaturummet dels genom byggnadens placering och dels genom att verksamheterna kompletterar Käringbergets centrumbildning.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2018-07-23, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5467.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - laga kraft

    Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0589/14
Diarienummer FK
FN3153/16
Planens formella namn
Detaljplan för Bostäder vid Långedragsvägen/Göta Älvsgatan inom stadsdelen Älvsborg

Handläggare

Markägare

Privat