Plan- och byggprojekt

Johanneberg – Studentboende och förskola vid Viktor Rydbergsgatan

SDN Centrum. Stadsdel Johanneberg.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation av ett flerbostadshus med studentlägenheter med förskola i bottenvåningarna. I det tidiga förslaget ryms det cirka 50 studentlägenheter och fyra förskoleavdelningar inom planområdet. Marken utgörs idag av parkmark till viss del ianspråktagen av en lekplats. Staden kommer att arbeta för att de tillkommande lekytorna blir väl utformade för att användas både av förskolan och av allmänheten. Förslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan som anger bebyggelseområde med grön- och rekreationsytor.

Vad händer just nu?

Samrådet är avslutat och nu pågår arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter och se vad som eventuellt måste göras utifrån dessa. Nästa tillfälle att påverka projektet är i granskningsskedet.

Karta

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.
 3. Plan - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.
 4. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.
 5. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.
 6. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0349/13
Diarienummer FK
FN5427/13
Planens formella namn
Detaljplan för studentbostäder och förskola vid Viktor Rydbergsgatan inom stadsdelen Johanneberg

Handläggare

Markägare

Kommunen