Plan- och byggprojekt

Bergsjön - Bostäder och förskola vid Merkuriusgatan (BoStad2021)

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för ca 300 lägenheter samt en förskola vid Merkuriusgatan och Tellusgatan i Bergsjön. Detaljplanen omfattar flerbostadshus (hyresrätter) på Familjebostäders fastighet (Bergsjön 767:279) där tidigare parkeringsgarage låg. Övrig mark inom planområdet är kommunal och området har markanvisats. Egnahemsbolaget planerar för äganderätter/bostadsrätter och HP boendeutveckling planerar för bostadsrätter i flerbostadshus i samarbete med UBAB (Ulricehamns betong AB).


Denna plan ingår i BoStad2021.
BoStad2021 är namnet på ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Stad och byggaktörerna. Satsningen innebär att 7000 nya bostäder, utöver ordinarie bostadsproduktion, ska vara färdigställda år 2021 då Göteborg fyller 400 år.

Läs mer om BoStad2021

Vad händer just nu?

Byggande av bostäder pågår.

Trafikkontorets arbeten startade 2018. Den befintliga Merkuriusgatan breddas upp för att möjliggöra för byggtrafik i första stadiet för att på sikt få en stadsmässig karaktär med fina gator. Även Tellusgatan breddas och utformas för att bli mer stadsmässig. Vi bygger en ny gångväg ner till Tellusgatan. Det kommer att vara begränsad framkomlighet under arbetsperioden.Trafikkontoret beräknas vara klar med den första etappen 2019 och etapp två 2021. .

Planen vann laga kraft 2017-12-15, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5401.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[12.071514407912948,57.76091770807017]},"properties":{"id":"BN0516/14","name":"Bergsjön - Bostäder och förskola vid Merkuriusgatan (BoStad2021)","address":"","preamble":"","header":"Bergsjön - Bostäder och förskola vid Merkuriusgatan (BoStad2021)","body":"Byggstart/pågående byggprojekt.. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0516/14","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Bebyggelse

 • Övrigt Här planeras för 307 hyresrätter och bostadsrätter.

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0516/14
 • Diarienummer FK FN5221/15
 • Planens formella namn Detaljplan för bostäder och förskola vid Merkuriusgatan inom stadsdelen Bergsjön.

Aktuell tidplan

 • Byggstart 2017-12-31
 • Projektavslut 2020

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@sbk.goteborg.se

Malin Lorentsson

Projektledare/exploateringsingenjör
Fastighetskontoret
 • Telefon 031-368 11 46
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Familjebostäder och Göteborgs Stad

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan utökat förfarande - startskede

 2. Plan utökat förfarande - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan utökat förfarande - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan utökat förfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går den till byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan utökat förfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 6. Byggstart/pågående byggprojekt.

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 7. Inflyttning - färdigställt.

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.