Plan- och byggprojekt

Krokslätt - Bostäder vid Eklandagatan/Bergsprängaregatan

SDN Centrum. Stadsdel Krokslätt.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett nytt flerbostadshus med cirka 20-25 lägenheter. Byggnaden ska också erbjuda ytor för verksamheter i bottenvåningen. Dessutom ska byggnaden ge ett tillskott till stadsrummet och harmonisera med riksintresset för övre Johanneberg.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - granskning

    Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0604/12
Diarienummer FK
FN7153/15
Planens formella namn
Detaljplan för Bostäder vid Eklandagatan/Bergsprängaregatan inom stadsdelen Krokslätt.

Aktuell tidplan

  • Projektstart
    2016

Handläggare

Markägare

AB Göteborgs Hyreshus