Plan- och byggprojekt

Krokslätt - Bostäder vid Eklandagatan/Bergsprängaregatan

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett nytt flerbostadshus med
cirka 20-25 lägenheter. Byggnaden ska också erbjuda ytor för
verksamheter i bottenvåningen. Dessutom ska byggnaden ge ett
tillskott till stadsrummet och harmonisera med riksintresset för övre
Johanneberg.

Vad händer just nu?

Planen antogs av byggnadsnämnden den 26 maj 2020. Den överklagades sedan till Mark- och miljööverdomstolen som 20 juni 2022 meddelade att de upphäver byggnadsnämndens beslut att anta detaljplanen. Stadsbyggnadskontoret har nu för avsikt att studera byggnadsvolymerna och revidera planförslaget, för att därefter sända det på ny granskning.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.985984678899385,57.68635873255579]},"properties":{"id":"BN0604/12","name":"Krokslätt - Bostäder vid Eklandagatan/Bergsprängaregatan","address":"","preamble":"","header":"Krokslätt - Bostäder vid Eklandagatan/Bergsprängaregatan","body":"Plan standardförfarande - granskning II. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0604/12","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0604/12
 • Diarienummer FK FN7153/15
 • Planens formella namn Detaljplan för Bostäder vid Eklandagatan/Bergsprängaregatan inom stadsdelen Krokslätt.

Kontaktuppgifter

Arvid Törnqvist

Enhetschef
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 16 50
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Hanna Ternevall

Fastighetskontoret
 • E-post hanna.ternevall@fastighet.goteborg.se

Markägare

AB Göteborgs Hyreshus

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan standardförfarande - startskede

 2. Plan standardförfarande - samråd

  Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

 3. Plan standardförfarande - granskning

  Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 4. Plan standardförfarande - granskning II

 5. Plan standardförfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.

 6. Plan standardförfarande - överklagad

 7. Plan standardförfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 8. Byggstart/pågående byggprojekt.

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 9. Inflyttning - färdigställt.

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.