Plan- och byggprojekt

Krokslätt - Bostäder vid Eklandagatan/Bergsprängaregatan

SDN Centrum. Stadsdel Krokslätt.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett nytt flerbostadshus med cirka 25-30 lägenheter. Byggnaden ska också erbjuda ytor för verksamheter i bottenvåningen. Dessutom ska byggnaden ge ett tillskott till stadsrummet och harmonisera med riksintresset för övre Johanneberg.

Vad händer just nu?

Samrådet är avslutat och nu pågår arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter och se vad som eventuellt måste göras utifrån dessa. Nästa tillfälle att påverka projektet är i granskningsskedet.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - samråd

    Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0604/12
Planens formella namn
Detaljplan för Bostäder vid Eklandagatan/Bergsprängaregatan inom stadsdelen Krokslätt.

Aktuell tidplan

  • Projektstart
    2016

Handläggare

Markägare

AB Göteborgs Hyreshus