Plan- och byggprojekt

Krokslätt - Bostäder vid Eklandagatan/Bergsprängaregatan

SDN Centrum. Stadsdel Krokslätt.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett nytt flerbostadshus med cirka 20-25 lägenheter. Byggnaden ska också erbjuda ytor för verksamheter i bottenvåningen. Dessutom ska byggnaden ge ett tillskott till stadsrummet och harmonisera med riksintresset för övre Johanneberg.

Vad händer just nu?

Planen kommer att behandlas vid byggnadsnämndens möte den 26 maj 2020 och stadsbyggnadskontoret kommer då föreslå nämnden att anta planen.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - inför antagande

    Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0604/12
Diarienummer FK
FN7153/15
Planens formella namn
Detaljplan för Bostäder vid Eklandagatan/Bergsprängaregatan inom stadsdelen Krokslätt.

Handläggare

Markägare

AB Göteborgs Hyreshus