Plan- och byggprojekt

Kyrkbyn - Bebyggelse vid södra Vårvindsgatan

I planen skall man pröva tillkommande bostadsbebyggelse i form lägenheter i en gruppbostad samt i form av vanliga lägenheter. Den ny bebyggelsen längs nordöstra sidan av södra vårvindsgatan skall stärka gaturummet och göra det mer stadsmässigt. I planen vill man även medge att delar av bygganden inreds för kontor, handel och eller centrumändamål. I samband med planarbetet skall man även titta på om Rikets sal norr om södra vårvindsgatan kan få en direktutfart mot Dysiksgatan.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2018-01-26, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5378.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.903262542451666,57.707072780853665]},"properties":{"id":"BN0643/12","name":"Kyrkbyn - Bebyggelse vid södra Vårvindsgatan","address":"","preamble":"","header":"Kyrkbyn - Bebyggelse vid södra Vårvindsgatan","body":"Plan - laga kraft. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0643/12","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0643/12
 • Diarienummer FK FN1379/13
 • Planens formella namn Detaljplan för bostäder vid södra Vårvindsgatan

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@sbk.goteborg.se

Markus Bengtsson

Projektledare
Fastighetskontoret
 • Telefon 031-368 10 03
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Markägare

Kommunen

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan - överklagad

  Planen är för närvarande överklagad.

 6. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 7. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 8. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.