Plan- och byggprojekt

Torslanda – Bostäder vid Lysevägen – etapp 2

SDN Västra Hisingen. Stadsdel Torslanda.

Syftet med förslaget är att ersätta befintlig småindustri med tre bostadshus i form av terrasshus med fem resp sex våningar i öster och två våningar i väster.

Vad händer just nu?

Planen antogs av byggnadsnämnden den 23 april 2019.

Besvärshänvisning
Beslutet kan överklagas till Mark- och miljödomstolen men skickas/lämnas till stadsbyggnadskontoret, Box 2554, 403 17 Göteborg. E-post: sbk@sbk.goteborg.se

Överklagandet skall ske skriftligt. Det skall ha kommit in till kommunen senast inom tre veckor från den dag då justeringen av protokollet med beslutet meddelats på kommunens digitala anslagstavla. Rätt att överklaga beslutet har den som senast under granskningstiden yttrat sig och som dessutom är berörd av beslutet. Har överklagandet inkommit i rätt tid överlämnas handlingarna i ärendet till Mark- och miljödomstolen. Tala om vilket beslut som överklagas, varför ni anser det felaktigt och hur ni vill ha det ändrat. Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer. Om ni anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - inför antagande

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0316/16
Planens formella namn
Detaljplan för Bostäder vid Lysevägen – etapp 2 inom stadsdelen Torslanda.

Handläggare

Markägare

Privat och Göteborgs kommun