Plan- och byggprojekt

Torslanda – Bostäder vid Lysevägen – etapp 2

SDN Västra Hisingen. Stadsdel Torslanda.

Syftet med förslaget är att ersätta befintlig småindustri med tre bostadshus i form av terrasshus med fem resp sex våningar i öster och två våningar i väster.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2019-05-29, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5463.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - laga kraft

    Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0316/16
Planens formella namn
Detaljplan för Bostäder vid Lysevägen – etapp 2 inom stadsdelen Torslanda.

Handläggare

Markägare

Privat och Göteborgs kommun