Plan- och byggprojekt

Sandarna - Förskola och studentbostäder vid Sven Brolids väg

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av ca 250 studentbostäder i sex våningar. Integrerat med bostäderna föreslås en förskola innehållande 6 avdelningar. Förskolan föreslås i byggandens våningsplan två eller tre för att möjliggöra lämpliga miljöer för utelek. Bilparkering föreslås dels ske i garage i entréplan, dels som gatuparkering. Studentbostäder genererar ett relativt begränsat behov av bilparkeringsplatser, men ett stort behov av platser för cykelparkering.I samrådsskedet hette detaljplanen "Förskola och studentbostäder vid Varholmsgatan"

Planen vann laga kraft 2017-07-21, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5379.

Vad händer just nu?

Sven Brolids väg och Varholmsgatan rustas upp


I samband med byggnationen kommer trafikkontoret utföra ledningsarbeten på Sven Brolids väg. Gång- och cykelbanan längst med gatan kommer att breddas vilket innebär att körbanan blir något smalare. Korsningen mellan Varholmsgatan och Sven Brolids väg byggs om för säkrare trafik och en ny gångbana byggs på Varholmsgatans södra sida.Sprängningsarbeten


För att kunna lägga de nya ledningarna och bebygga området behöver sprängningsarbete göras. Sprängningsarbetet planeras starta under vintern/våren 2019. Därefter kan grundläggningsarbeten för de nya husen påbörjas och vägarna byggas om.Begränsad framkomlighet under byggtid


Under byggnation kommer det i perioder att bli begränsad framkomlighet på Varholmsgatan och Sven Brolids väg.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.910522146378232,57.68135356319668]},"properties":{"id":"BN0556/13","name":"Sandarna - Förskola och studentbostäder vid Sven Brolids väg","address":"","preamble":"","header":"Sandarna - Förskola och studentbostäder vid Sven Brolids väg","body":"Plan - laga kraft. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0556/13","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0556/13
 • Diarienummer FK FN5949/13
 • Planens formella namn Detaljplan för Förskola och studentbostäder vid Sven Brolids väg inom stadsdelen Sandarna

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@sbk.goteborg.se

Jens Edholm

Exploateringskonsult
Fastighetskontoret
 • Telefon 0708-93 66 63
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Yerko Montaño Rojas

Trafikkontoret
 • E-post trafikkontoret@trafikkontoret.goteborg.se

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 6. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 7. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.