Plan- och byggprojekt

Brännö - Enbostadshus vid Åreskiftet

SDN Västra Göteborg. Stadsdel Styrsö.

Planens syfte är att möjliggöra uppförandet av nya enbostadshus inom fastigheterna Brännö 3:34, 3:63, 4:27 och 5:73.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2020-03-13, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5493.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - laga kraft

    Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0754/06
Diarienummer FK
FN0232/16
Planens formella namn
Detaljplan för enbostadshus vid Åreskiftet på Brännö, inom stadsdelen Styrsö

Handläggare

Markägare

Privat