Plan- och byggprojekt

Brännö - Enbostadshus vid Åreskiftet

SDN Västra Göteborg. Stadsdel Styrsö.

Planens syfte är att möjliggöra uppförandet av nya enbostadshus inom fastigheterna Brännö 3:34, 3:63, 4:27 och 5:73.

Lämna synpunkter

Just nu befinner sig planen i granskningsskedet. Det innebär att du kan lämna skriftliga synpunkter på förslaget.

Synpunkter kan lämnas senast 2019-01-09

Förslaget visas på:
- Stadsbyggnadskontoret Köpmansgatan 20

Lämna synpunkter

Karta

Status och handlingar

 1. Plan standardförfarande - startskede

 2. Plan standardförfarande - samråd

  Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.
 3. Plan standardförfarande - granskning

  Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.
 4. Plan standardförfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.
 5. Plan standardförfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0754/06
Diarienummer FK
FN0232/16
Planens formella namn
Detaljplan för enbostadshus vid Åreskiftet på Brännö, inom stadsdelen Styrsö

Handläggare

Markägare

Privat