Plan- och byggprojekt

Linnéstaden - Kvarteret Barken

SDN Majorna-Linné. Stadsdel Masthugget.

Inriktningen för detaljplanarbetet är att förtäta med bostäder och verksamheter i kvarterets centrala del. De tillkommande husen förslås mellan sig bilda en gränd för allmänhetens passage genom kvarteret. Mot den nya gränden och mot Tredje respektive Fjärde Långgatan föreslås lokaler i bottenvåningarna.

Vad händer just nu?

Planen antogs av byggnadsnämnden den 11 december 2018. Planen är nu överklagad och har skickats till Mark- och miljödomstolen.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan - överklagad

    Planen är för närvarande överklagad.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0622/02
Diarienummer FK
FN3551/12
Planens formella namn
Detaljplan för kv 4 Barken inom stadsdelen Masthugget

Handläggare