Plan- och byggprojekt

Linnéstaden - Kvarteret Barken

SDN Majorna-Linné. Stadsdel Masthugget.

Inriktningen för detaljplanarbetet är att förtäta med bostäder och verksamheter i kvarterets centrala del. De tillkommande husen förslås mellan sig bilda en gränd för allmänhetens passage genom kvarteret. Mot den nya gränden och mot Tredje respektive Fjärde Långgatan föreslås lokaler i bottenvåningarna.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2019-11-27, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5465.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan - laga kraft

    Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0622/02
Diarienummer FK
FN3551/12
Planens formella namn
Detaljplan för kv 4 Barken inom stadsdelen Masthugget

Handläggare