Plan- och byggprojekt

Lundby - Hamnbanan under Krokängsparken

SDN Lundby. Stadsdel Bräcke och Sannegården.

Planens syfte är att möjliggöra att Hamnbanan kan förläggas i tunnel i ett nytt läge under Krokängsparken och fotbollsplanen. Syftet med att förlägga järnvägen i tunnel är dels att öka kapaciteten på Hamnbanan genom utbyggnad av nytt dubbelspår, dels att minska de faktiska och upplevda avstånden i området för gående och cyklister. Med ett dubbelspår i tunnel kan nuvarande spår tas bort och dagens spårområde få en annan användning på sikt. Järnvägstrafik i tunnel ger en bättre boendemiljö genom att bullernivåer minskar och säkerheten ökar. Detaljplanen omfattar järnvägstunnel från Bratteråsberget, under Säterigatan och fotbollsplanen, genom Krokängsparken fram till tunnelmynningen väster om Krokängsparken. I planen ingår även järnvägsområde i befintlig sträckning vidare västerut fram till Älvsborgsbron. Befintlig fotbollsplan flyttas något söderut och ett nytt klubbhus placeras norr om fotbollsplanen.

Mer information från Trafikverket

Krokängsparken, vy från söder.
Västra tunnelmynningen från ovan
Fotbollsplanen från söder

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2017-07-07. Detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5331.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan - laga kraft

    Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0468/13
Diarienummer FK
FN4104/10

Handläggare