Plan- och byggprojekt

Lundby - Hamnbanan under Krokängsparken

Planens syfte är att möjliggöra att Hamnbanan kan förläggas i tunnel i ett nytt läge under Krokängsparken och fotbollsplanen. Syftet med att förlägga järnvägen i tunnel är dels att öka kapaciteten på Hamnbanan genom utbyggnad av nytt dubbelspår, dels att minska de faktiska och upplevda avstånden i området för gående och cyklister. Med ett dubbelspår i tunnel kan nuvarande spår tas bort och dagens spårområde få en annan användning på sikt. Järnvägstrafik i tunnel ger en bättre boendemiljö genom att bullernivåer minskar och säkerheten ökar. Detaljplanen omfattar järnvägstunnel från Bratteråsberget, under Säterigatan och fotbollsplanen, genom Krokängsparken fram till tunnelmynningen väster om Krokängsparken. I planen ingår även järnvägsområde i befintlig sträckning vidare västerut fram till Älvsborgsbron. Befintlig fotbollsplan flyttas något söderut och ett nytt klubbhus placeras norr om fotbollsplanen.

Mer information från Trafikverket

Krokängsparken, vy från söder.

Västra tunnelmynningen från ovan

Fotbollsplanen från söder

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2017-07-07. Detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5331.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.90845972933719,57.70155462837988]},"properties":{"id":"BN0468/13","name":"Lundby - Hamnbanan under Krokängsparken","address":"","preamble":"","header":"Lundby - Hamnbanan under Krokängsparken","body":"Plan - laga kraft. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0468/13","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0468/13
 • Diarienummer FK FN4104/10

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@sbk.goteborg.se

Ivo Lisius

Projektledare
Fastighetskontoret
 • Telefon 031-368 10 07
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Henrik Rönnqvist

Trafikkontoret
 • Telefon 070-373 83 18
 • E-post trafikkontoret@trafikkontoret.goteborg.se

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 6. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 7. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.