Plan- och byggprojekt

Landala - Bostäder vid Karl Gustavsgatan

Planen syftar till att förtäta Landala och skapa möjlighet till fler bostadslägenheter i ett centralt läge nära kollektivtrafik. Förtätningen ska ske i form av tillbyggnad av befintligt flerbostadshus mot Föreningsgatan samt påbyggnad i en och en halv våning.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2022-02-25, det betyder att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5548.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.968474771185047,57.69502022457245]},"properties":{"id":"BN0375/12","name":"Landala - Bostäder vid Karl Gustavsgatan","address":"","preamble":"","header":"Landala - Bostäder vid Karl Gustavsgatan","body":"Plan - laga kraft. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0375/12","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0375/12
 • Diarienummer FK FN4654/14

Kontaktuppgifter

Helena Bråtegren

Plankonsult
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031- 368 17 09
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Åsa Åkesson

Projektledare
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 52
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Hanna Ternevall

Exploateringsförvaltningen
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Viktor Sköldstedt

Planeringssamordnare
Trafikkontoret
 • Telefon 031-368 24 55
 • E-post trafikkontoret@trafikkontoret.goteborg.se

Markägare

Både kommunal och privatägd mark

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan - överklagad

  Planen är för närvarande överklagad.

 6. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 7. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 8. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.