Plan- och byggprojekt

Kallebäck - Blandad stadsbebyggelse vid Tändsticksfabriken

SDN Centrum. Stadsdel Kallebäck.

Planens syfte är att möjliggöra en blandad stadsbebyggelse med bostäder, kontor och lokaler i bottenvåningarna, som ett led i omvandlingen av Mölndalsåns dalgång till en mer stadsmässig blandstad.
Detaljplanen föreslår ett kvarter med bostäder i södra delen och en byggnad för kontor i den norra delen. Mot Grafiska vägen ska bottenvåningar innehålla lokaler för centrumverksamhet. Bebyggelsen tillåts i 9-10 våningar samt en högre del med 16 våningar. Inom området bedöms att det kan inrymmas 200-240 bostäder och ca 13 000 m2 kontorsyta och lokaler. Parkering ordnas till största del i garage under mark.
Området ligger mellan Mölndalsvägen och E6 precis söder om Kallebäcksmotet och innebär en fortsättning på kvarteret där idag ÅF-huset ligger.

Vad händer just nu?

Länsstyrelsens beslutade 12 december 2016 att upphäva del av detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid Tändsticksfabriken som antogs i byggnadsnämnden 17 maj 2016.
Länsstyrelsens beslut att upphäva del av detaljplan är överklagad.

Den del av detaljplanen som inte har upphävts blev laga kraftvunnen 2016-12-24. Den tillfälliga plankartan anger vilket område som är laga kraft och är alltså gällande plan.

Karta

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.
 3. Plan - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.
 4. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.
 5. Plan - överklagad

  Planen är för närvarande överklagad.
 6. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.
 7. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0522/12
Diarienummer FK
FN2138/14

Handläggare

Markägare

Privat markägare