Plan- och byggprojekt

Kallebäck - Blandad stadsbebyggelse vid Tändsticksfabriken

SDN Centrum. Stadsdel Kallebäck.

Planens syfte är att möjliggöra en blandad stadsbebyggelse med bostäder, kontor och lokaler i bottenvåningarna, som ett led i omvandlingen av Mölndalsåns dalgång till en mer stadsmässig blandstad.
Detaljplanen föreslår ett kvarter med bostäder i södra delen och en byggnad för kontor i den norra delen. Mot Grafiska vägen ska bottenvåningar innehålla lokaler för centrumverksamhet. Bebyggelsen tillåts i 9-10 våningar samt en högre del med 16 våningar. Inom området bedöms att det kan inrymmas 200-240 bostäder och ca 13 000 m2 kontorsyta och lokaler. Parkering ordnas till största del i garage under mark.
Området ligger mellan Mölndalsvägen och E6 precis söder om Kallebäcksmotet och innebär en fortsättning på kvarteret där idag ÅF-huset ligger.

Vad händer just nu?

Del av detaljplanen vann laga kraft 2016-12-24, den andra delen av detaljplanen vann laga kraft 2018-06-28. Hela planen har nu vunnit laga kraft och är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5330.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan - laga kraft

    Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0522/12
Diarienummer FK
FN2138/14

Handläggare

Markägare

Privat markägare