Plan- och byggprojekt

Kallebäck – Bostäder vid Mjölktorget

Stadsdel Kallebäck.

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att ersätta befintlig tvåvåningsbyggnad invid Mjölktorget med flerbostadshus. Befintlig byggnad inom planområdet föreslås rivas. Förändringarna innebär att det förbi planområdet anläggs en ny sträckning av gångstråket som löper genom Kallebäcksparken i nord-sydlig riktning. Kallebäck är utpekat som ett förnyelseområde tillhörande centrala Göteborg och planförslaget bedöms överensstämma med översiktsplanen. Kommunen har bedömt att ett genomförande av detaljplanen inte kommer att medföra någon betydande miljöpåverkan.

Fotomontage Liljewall Arkitekter

Vad händer just nu?

Byggande pågår, bostäderna beräknas vara färdigställda under 2019. Planen vann laga kraft 2017-04-27. Detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5328.

Karta

Status och handlingar

  1. Byggstart/pågående byggprojekt

    I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
0 stycken
Planerade bostadsrätter
0 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
168 lägenheter har byggstartats och beräknas vara färdigställda under 2019. stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0688/09
Diarienummer FK
FN2447/13
Planens formella namn
Detaljplan för Bostäder vid Mjölktorget inom stadsdelen Kallebäck

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.