Plan- och byggprojekt

Västlänken - station Haga

SDN Centrum, SDN Majorna-Linné. Stadsdel Haga, Inom Vallgraven, Pustervik och Vasastaden .

Läget för en ny pendeltågstunnel med stationer under Göteborg är fastlagd sedan tidigare. 100 000 boende och 130 000 arbetande kommer att få gång- och cykelavstånd till pendeltåg inom centrala Göteborg.

Detaljplanen hanterar trafikmiljön i området, uppgångarna från Västlänken samt en ny byggrätt inom handelshögskolans kvarter.

Station Haga kommer att bli en knutpunkt för boende, studenter och pendlare. Bebyggelse och parkmiljöer omkring Station Haga omfattas av riksintresse för kulturmiljö. I arbetet med detaljplanen måste hänsyn tas till detta riksintresse samt det riksintresse för trafikkommunikation som Västlänken är.

Vad händer just nu?

Kommunfullmäktige beslutade den 31 januari 2019 att anta detaljplan för Västlänken, Station Haga med omgivning inom stadsdelarna Inom Vallgraven, Pustervik samt Vasastaden och med stadsledningskontorets diarienummer 1580/18.
Planen är nu överklagad och har skickats till Mark- och miljödomstolen.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan - överklagad

    Planen är för närvarande överklagad.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0637/11
Diarienummer FK
FN6469/12
Planens formella namn
Detaljplan för Västlänken, Station Haga med omgivning inom stadsdelarna Haga, Inom Vallgraven, Pustervik samt Vasastaden i Göteborg

Handläggare

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området