Plan- och byggprojekt

Lorensberg - Universitetet vid Renströmsparken, del 1

SDN Centrum. Stadsdel Lorensberg.

Universitetet vid Renströmsparken ska bli en kreativ mötesplats för humaniora, kultur och konst i Göteborg och öppna sig mer mot allmänheten. Med nya kopplingar, bearbetad grönstruktur samt bebyggelse i strategiska lägen ska området utvecklas utifrån sin historia samt framtida anspråk. Detaljplanen innebär en utveckling av Akademiska hus fastigheter vid Renströmsparken och Johannebergs landeriområde samt möjliggör en uppgång för Västlänken.

Vad händer just nu?

Granskningsperioden är avslutad och nu pågår arbetet med att färdigställa ett slutligt förslag som byggnadsnämnden får ta ställning till.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan utökat förfarande - granskning

    När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0548/11
Diarienummer FK
FN5410/16
Planens formella namn
Detaljplan för Universitetet vid Renströmsparken, del 1, inom stadsdelen Lorensberg

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs Stad, Akademiska Hus, Higab och Parkeringsbolaget