Plan- och byggprojekt

Knarrholmen - Fritidsbostäder och småbåtshamnar

SDN Västra Göteborg. Stadsdel Styrsö.

Detaljplaneförslaget medger uppförande av 9 stycken kompletterande fritidsbostäder på ön. Vidare medger förslaget att det i Tältstaden möjliggörs för ersättning genom flytt av fritidsstugor (bostäder) till högre belägna områden i händelse av stigande vatten. En utökning sker också av den befintliga småbåtshamnen på öns sydöstra sida, vid Tältstaden, och syftar till att möjliggöra för fler att kunna lägga till med sin båt och angöra ön för att ta del av friluftslivet. För att även fortsättningsvis upprätthålla nödvändiga logistiska funktioner prövas att göra befintlig brygga/hamn i nordväst planenlig.

Vad händer just nu?

Samrådet är avslutat och nu pågår arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter och se vad som eventuellt måste göras utifrån dessa. Nästa tillfälle att påverka projektet är i granskningsskedet.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan utökat förfarande - samråd

    Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0435/16
Diarienummer FK
FN4894/17
Planens formella namn
Detaljplan för fritidsbostäder och småbåtshamnar på Knarrholmen inom stadsdelen Styrsö.

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Privat