Plan- och byggprojekt

Krokslätt - Liseberg öster om Nellickevägen

SDN Centrum. Stadsdel Krokslätt.

Syftet med planen är att möjliggöra för Liseberg att utvidga sin verksamhet på lång sikt, att möjliggöra ett besökscenter för Volvos varumärke, alltså Volvo Group och Volvo Car Group. Dessutom skapa ett park- och naturstråk utmed Mölndalsån, vilket innebär en flytt av Nellickevägen utmed E6.

Vad händer just nu?

Samrådet är avslutat och nu pågår arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter och se vad som eventuellt måste göras utifrån dessa. Nästa tillfälle att påverka projektet är i granskningsskedet.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan utökat förfarande - samråd

    Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0412/18
Diarienummer FK
FN5686/18
Planens formella namn
Detaljplan för Lisebergs utbyggnad öster om Nellickevägen inom stadsdelen Krokslätt

Handläggare

Markägare

Göteborgs Stad, Liseberg AB och privat