Plan- och byggprojekt

Johanneberg - Ändring av detaljplan för studentbostäder vid Richertsgatan

SDN Centrum. Stadsdel Johanneberg.

Syftet med planändringen är att ändra planbestämmelserna gällande bruttoarea och byggnadshöjd. Den föreslagna påbyggnaden har en variation mellan 2-4 våningar vilket möjliggör drygt 100 nya studentbostäder.

Vad händer just nu?

Samrådet är avslutat och nu pågår arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter och se vad som eventuellt måste göras utifrån dessa. Nästa tillfälle att påverka projektet är i granskningsskedet.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - samråd

    Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN1207/15
Planens formella namn
Ändring av del av detaljplan II-3123 för Rotary studenthem (Richertsgatan) inom stadsdelen Johanneberg

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs Stad