Plan- och byggprojekt

Torp - Flerbostadshus vid Göketorpsgatan 47

Pröva möjlighet för mindre flerbostadshus med 7-15 lägenheter beroende på utbyggnadsalternativ på fastigheten Torp 11:5.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2020-04-23, detta betyder att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5500.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[12.020498144101781,57.706964411780525]},"properties":{"id":"BN0310/14","name":"Torp - Flerbostadshus vid Göketorpsgatan 47","address":"","preamble":"","header":"Torp - Flerbostadshus vid Göketorpsgatan 47","body":"Plan standardförfarande - överklagad. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0310/14","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0310/14
 • Diarienummer FK FN1774/17
 • Planens formella namn Detaljplan för Flerbostadshus vid Göketorpsgatan 47 inom stadsdelen Torp

Kontaktuppgifter

Karin Harlin

Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 19 53
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Åsa Åkesson

Projektledare
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 19 52
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Josefine Halldin

Exploateringsingenjör
Fastighetskontoret
 • Telefon 031-368 11 64
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Markägare

Västprojekt AB

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan standardförfarande - startskede

 2. Plan standardförfarande - samråd

  Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

 3. Plan standardförfarande - granskning

  Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 4. Plan standardförfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.

 5. Plan standardförfarande - överklagad

 6. Plan standardförfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.