Plan- och byggprojekt

Krokslätt - Förskola och studentlägenheter vid Gibraltargatan

SDN Centrum. Stadsdel Krokslätt.

Syftet med planen är att möjliggöra uppförandet av en förskola med fem avdelningar samt 100 studentlägenheter. Just nu bygger trafikkontoret en ny gång- och cykelväg för att du ska kunna ta dig enkelt till och från området. Vi flyttar även övergångsstället på Gibraltargatan till ett nytt läge, där det ansluter till den nya gång- och cykelbanan. Vi räknar med att vara färdiga våren 2019.

Vad händer just nu?

Just nu arbetar vi med ny gång- och cykelväg genom parken vilket tyvärr medför att gångvägen behöver vara stängd fram till årsskiftet. Lekplatsen vid Tapetserargatan kommer att vara öppen och tillgänglig under denna period men tyvärr kan arbetena medföra buller på platsen. För aktuell gångväg följ skyltar på plats.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan - laga kraft

    Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Diarienummer

Diarienummer TK
BN0588/12
Planens formella namn
Detaljplan för Förskola och studentlägenheter vid Gibraltargatan inom stadsdelen Krokslätt

Handläggare

Markägare

Göteborgs kommun

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området