Plan- och byggprojekt

Västlänken - station Haga

SDN Centrum, SDN Majorna-Linné. Stadsdel Haga, Inom Vallgraven, Pustervik och Vasastaden .

Läget för en ny pendeltågstunnel med stationer under Göteborg är fastlagd sedan tidigare. 100 000 boende och 130 000 arbetande kommer att få gång- och cykelavstånd till pendeltåg inom centrala Göteborg.

Detaljplanen hanterar trafikmiljön i området, uppgångarna från Västlänken samt en ny byggrätt inom handelshögskolans kvarter.

Station Haga kommer att bli en knutpunkt för boende, studenter och pendlare. Bebyggelse och parkmiljöer omkring Station Haga omfattas av riksintresse för kulturmiljö. I arbetet med detaljplanen måste hänsyn tas till detta riksintresse samt det riksintresse för trafikkommunikation som Västlänken är.

Vad händer just nu?

Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde den 31 januari 2019 beslutat att anta detaljplan för Västlänken, Station Haga med omgivning inom stadsdelarna Inom Vallgraven, Pustervik samt Vasastaden och med stadsledningskontorets diarienummer 1580/18.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga på Stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20
Kundservice har öppet: Måndag - onsdag kl 9-16 och Torsdag - fredag kl 9-12

Detta beslut kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen. Överklagan ska vara skriftlig och ha kommit in till stadsledningskontoret senast inom tre veckor från den 15 februari 2019 då ett justerat protokoll beräknas finns tillgängligt på kommunens anslagstavla. Senaste dag för överklagandet är därmed 8 mars 2019.

Överklagan ska innehålla diarienummer, vilket beslut du vill överklaga, varför du anser att beslutet är felaktigt, vilken ändring du vill ha, ditt namn, adress och telefonnummer.

Rätt att överklaga beslutet har den som senast under granskningstiden yttrat sig och som dessutom är berörd av beslutet. Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas det till Mark- och miljödomstolen tillsammans med handlingarna i ärendet.

Om du har ett ombud ska du skicka med en undertecknad fullmakt. Du kan antingen skicka överklagandet per post, e-post eller fax. Du kan också lämna det direkt till stadsledningskontoret.

Har du frågor, kontakta stadsledningskontoret på telefon 031-365 00 00
eller via e-post:stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg
Besöksadress: Gustaf Adolfs Torg 4a

Karta

Status och handlingar

  1. Plan - inför antagande

    Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0637/11
Diarienummer FK
FN6469/12
Planens formella namn
Detaljplan för Västlänken, Station Haga med omgivning inom stadsdelarna Haga, Inom Vallgraven, Pustervik samt Vasastaden i Göteborg

Handläggare

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området