Plan- och byggprojekt

Johanneberg - Gibraltarvallen

SDN Centrum. Stadsdel Johanneberg och Krokslätt.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ny bebyggelse vid Gibraltarvallen och utveckling av omkringliggande stråk och platser, samt att öka samverkan mellan akademi, näringsliv och övriga staden. Planarbetet har föregåtts av ett övergripande program för Chalmersområdet, Mossen och Landala, godkänt av byggnadsnämnden 2013-06-20.

Vad händer just nu?

Samrådet är avslutat och nu pågår arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter och se vad som eventuellt måste göras utifrån dessa. Nästa tillfälle att påverka projektet är i granskningsskedet.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan - samråd II

    Vid första samrådet kan det framkomma synpunkter som gör det nödvändigt att genomföra ytterligare ett samråd. I övrigt läs informationstext under plan - samråd.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0469/13
Diarienummer FK
FN4204/13
Planens formella namn
Detaljplan för Gibraltarvallen inom stadsdelen Johanneberg och Krokslätt

Handläggare

Markägare

Göteborgs Stad och Akademiska hus