Plan- och byggprojekt

Johanneberg - Gibraltarvallen

Stadsdel Johanneberg och Krokslätt.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ny bebyggelse vid Gibraltarvallen och utveckling av omkringliggande stråk och platser, samt att öka samverkan mellan akademi, näringsliv och övriga staden. Planarbetet har föregåtts av ett övergripande program för Chalmersområdet, Mossen och Landala, godkänt av byggnadsnämnden 2013-06-20.

Vad händer just nu?

Granskningsperioden är avslutad och nu pågår arbetet med att färdigställa ett slutligt förslag som byggnadsnämnden får ta ställning till.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan - granskning

    När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0469/13
Diarienummer FK
FN4204/13
Planens formella namn
Detaljplan för Gibraltarvallen inom stadsdelen Johanneberg och Krokslätt

Handläggare

Markägare

Göteborgs Stad och Akademiska hus