Plan- och byggprojekt

Majorna - Bostäder och förskola vid Amiralitetsgatan

SDN Majorna-Linné. Stadsdel Majorna.

Syftet med förslaget är att ersätta befintlig förskola i huvudsakligen en våning med ett bostadshus om sju våningar bostäder och med förskola i entréplanet.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2017-06-30, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5355.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan - laga kraft

    Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0487/12
Diarienummer FK
FN2743/14
Planens formella namn
Detaljplan för Bostäder och förskola vid Amiralitetsgatan inom stadsdelen Majorna.

Handläggare

Markägare

Göteborgs kommun och privat