Plan- och byggprojekt

Askim - Nya bostäder i Pilegården

SDN Askim-Frölunda-Högsbo. Stadsdel Askim.

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga ca 250 lägenheter i flerbostadshus på yta som idag används till parkering. En förskola för 6 avdelningar föreslås i norra delen av Pilegården norr om Askims Pilegårdsväg och väster om Plantagens byggnad.

Ett skydd för att dämpa bullernivåerna från Säröleden uppförs på den vall som idag finns mellan Säröleden och Pilegården.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2018-01-29, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5411.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan - laga kraft

    Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0884/07
Diarienummer FK
FN0493/15
Planens formella namn
Detaljplan för bostäder i Pilegården och Nedergården

Handläggare

Markägare

Privat