Plan- och byggprojekt

Stadslinbana - Station Wieselgrensplatsen

SDN Lundby. Stadsdel Brämaregården.

Detaljplanen medger en linbana med en station och två torn mellan Västra Ramberget och Wieselgrensplatsen. Stationen ska utformas och tillgängliggöras så att den blir en smidig bytes- och målpunkt i kollektivtrafiken. Inom planområdet för stationen ska station, resenärsservice samt torgyta med möjlighet till angöring ingå. Utformningen av stationsområdet ska bidra till en effektiv trygg och trevlig hållplats som gynnar stadslivet och stärker området runt omkring. Inom planområdena för tornen E och F ska förutom torn även erforderlig trafikstruktur ingå.

Ändring av detaljplaner ska möjliggöra att en lina för gondolerna får passera mellan station och torn. Berörda underliggande detaljplaner erhåller ett tillägg till planbe-stämmelserna som medger att linan kan passera området

Vad händer just nu?

Detaljplanerna
Granskningsperioden är avslutad och nu pågår arbetet med att färdigställa ett slutligt förslag som byggnadsnämnden får ta ställning till.

Med anledning av Regionstyrelsen i Västra Götalands beslut om det fortsatta arbetet med projekt Göteborgs stadslinbana
Regionstyrelsen i Västra Götaland fattade den 14 maj 2109 beslut om hur regionen vill att det fortsatta arbetet med Göteborgs stadslinbana ska bedrivas. Regionstyrelsen beslutade att förorda inriktningen i alternativ B, det vill säga att låta projektet utreda alternativa utformningar för en linbana men med vissa villkor och förtydliganden;
· Regionstyrelsen beslutar att medverka till finansieringen av fortsatt utredning av linbanan enligt alternativ B, maximalt upp till 6 mnkr. Beslutet baseras på regionens andel i Sverigeförhandlingens avtal och ett tak för utredningens kostnad motsvarande 15 mnkr.
· Regionstyrelsens utgångspunkt för beslutet är att Västra Götalandsregionens medfinansiering av linbanans investering är maximalt 415 mnkr och en årlig driftskostnad som motsvarar annan stadstrafik.
· Regionstyrelsen beslutar att Västtrafiks uppdrag gällande linbanan upphör. Göteborgs stad ansvarar för den fortsatta utredningen av linbanan. Regionens roll övergår från projektpart till finansiär fram till dess att eventuellt nytt beslut tas av Västra Götalandsregionen.
· Västtrafik får i uppdrag att skyndsamt ta fram alternativa lösningar för stråket i samverkan med trafikkontoret i Göteborgs stad.

Vad innebär det för fortsatta arbetet med linbanan?
Västra Götalandsregionen kvarstår som finansiär inom givna ramar. Västtrafik kommer inte längre arbeta aktivt i projektet. Däremot kommer Västtrafik att finnas till hands för att svara på frågor och/eller rådgivning om projektet har behov av det.

Vad innebär det att titta på alternativ i stråket?
Det finns ett behov av att utveckla kollektivtrafiken i stråket även om linbanan inte blir verklighet. Västtrafik och Göteborgs Stad får nu i uppdrag att se vilka alternativa lösningar som bäst skulle uppfylla resbehoven.

Vad händer nu?
Trafikkontoret kommer arbeta vidare med de uppgifter som trafiknämnden beslutade den 25 april 2019. Tillsammans med trafikkontoret kommer Västtrafik att utreda alternativa kollektivtrafiklösningar i stråket. Samtliga uppdrag ska redovisas i oktober 2019.

Status och handlingar

  1. Plan utökat förfarande - granskning

    När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0742/16
Diarienummer FK
FN8345/16
Planens formella namn
Detaljplan för Linbana mellan Västra Ramberget och Wieselgrensplatsen (station och torn) med diarienummer BN0742/16
samt även
Ändring av detaljplaner för Linbana mellan Västra Ramberget och Wieselgrensplatsen (linan) med diarienummer BN0728/17

Handläggare

Markägare

Göteborgs Stad

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området