Plan- och byggprojekt

Vasabron rekonstrueras

SDN Centrum.

Sedan 1907 har Vasabron burit människor, spårvagnar och andra fordon över Vallgraven i Göteborg. Nu har den fått sprickor och behöver ersättas med en ny och starkare konstruktion. Målet är att behålla och återskapa så mycket som möjligt av den vackra brons utseende.

Arbetet är i gång och bron avstängd

Sommaren 2017 började vi att riva den gamla bron och tillvarata viktiga detaljer. Nu påbörjas arbetet med att återskapa den med modern byggteknik så att den klarar kollektivtrafik och varutransporter till Göteborgs innerstad – i hundra år till.

I samband med att bron byts ut och kollektivtrafi ken leds om passar vi också på att genomföra nödvändiga spårarbeten i anslutning till bron.


Klicka på kartan om du vill se den i bättre upplösning eller skriva ut.

Det är fortsatt enkelt att ta sig fram i innerstaden

Trafiken leds under byggtiden om över Viktoriabron. Gående och cyklister kan också använda Basarbron.

Det kommer finns skyltar på plats som visar vad som gäller.

Spårvagn 2 och buss 19 leds om via Kungsportsplatsen och buss 16 och 25 över Viktoriabron. Aktuell information om kollektivtrafi ken hittar du på vasttrafik.se

I perioder kommer det att bli en del buller

Under arbetet med rivning och demontering av den gamla bron och under grundläggningen av den nya kommer det att bli en del buller. Vi kommer att genomföra bullermätningar och göra vad vi kan för att hålla nere störningarna.

Fakta om Vasabron:

 • Idag Sveriges mest bevarade jugendbro och en av Göteborgs paradbroar.
 • Byggdes 1906-1907.
 • Ritades av göteborgsarkitekten Yngve Rasmussen – som även ritat Vasakyrkan i Göteborg.
 • Är en fast balkbro av järn i två spann, 18 meter bred och en segelfri höjd om 2,10 meter.
 • Har förändrats och förstärkts vid flera tillfällen under åren för att klara den tunga trafiken.
 • Läs mer om Vasabron i stadens webbtidning "Vårt Göteborg.

  Läs mer om Vasabron Stadsutveckling Göteborg

Vad händer just nu?

171201: Arbetet med Vasabron försenas

Trafikkontoret har under hösten fört samtal med entreprenören gällande handlings- och tidplan för rekonstruktionen av Vasabron. Det är nu tydligt att projektet kommer att bli försenat. Orsaken till förseningen är bland annat hinder som projektet stött på vid norra brofästet (mot Grönsakstorget) då grundläggningen av den nya bron måste göras på annat sätt än planerat. Vissa moment i tillvaratagandet av brons gamla delar – som ska återanvändas på den nya bron – har också visat sig ta längre tid än förutspått.

Det är ännu osäkert när vi kommer att kunna öppna bron för trafik. Enligt den tidplan som entreprenören presenterat skjuts arbetet fram till hösten 2018. Samtal pågår fortfarande mellan trafikkontoret och entreprenören.

Här kan du läsa "Frågor och svar" kring förseningen av Vasabrons rekonstruktion

171120: Helg- och kvällsarbeten i november

Läs mer i trafiknytt.

171004: Vi går in i en intensiv period av bullrande moment när vi gör grundläggningsarbeten för den nya bron. Trafikomläggningen via Magasinsgatan förlängs.

Läs mer i trafiknytt.

170706: Nya trafikomläggningar vid Vasabron

Läs mer i trafiknytt.

Karta

Status och handlingar

 1. Tidplan trafikprojekt

  • Vi börjar riva gamla Vasabron i juni 2017.

   Hösten 2018 kommer du att kunna använda den nya Vasabron.

 2. Arkeologisk undersökning

  Att gräva i mark där det har bott människor i flera hundra år kräver ibland att vi gör undersökningar för att inte skada arkeologiska fynd eller platser. Det är Länsstyrelsen
 3. Upphandling

  All upphandlig sker enligt Lag (2016:1145) om offentlig upphandling
 4. Information

Diarienummer

Diarienummer TK
TK0915/15
Planens formella namn
Vasabron

Handläggare