Plan- och byggprojekt

Vasabron rekonstrueras

SDN Centrum.

Sedan 1907 har Vasabron burit människor, spårvagnar och andra fordon över Vallgraven i Göteborg. Nu har den fått sprickor och behöver ersättas med en ny och starkare konstruktion. Målet är att behålla och återskapa så mycket som möjligt av den vackra brons utseende.

Vasabron byggs med modern byggteknik så att den klarar kollektivtrafik och varutransporter till Göteborgs innerstad – i hundra år till.

Arbetet är igång och bron avstängd

Just nu pågår grundläggningen av den nya bron. Det innebär bland annat spont- och pålningsarbeten. Stenen från den gamla bron återmonteras under hösten 2018 och brostöden till den nya bron gjuts.

I samband med att bron byts ut och kollektivtrafiken leds om passar vi också på att genomföra nödvändiga spårarbeten i anslutning till bron.

I perioder kommer det att bli en del buller

Under hösten 2018 pågår spont- och pålningsarbeten, vilket låter en del. Vi genomför bullermätningar och gör vad vi kan för att hålla nere störningarna.

Det är fortsatt enkelt att ta sig fram i innerstaden

Trafiken leds under byggtiden om över Viktoriabron. Gående och cyklister kan också använda Basarbron. Spårvagn 2 och buss 19 leds om via Kungsportsplatsen och buss 16 och 25 över Viktoriabron. Aktuell information om kollektivtrafiken hittar du på www.vasttrafik.se

Fakta om Vasabron:

 • En av Sveriges mest bevarade jugendbroar och en av Göteborgs paradbroar.
 • Byggdes 1906-1907.
 • Ritades av göteborgsarkitekten Yngve Rasmussen – som även ritat Vasakyrkan i Göteborg.
 • Är en fast balkbro av järn i två spann, 18 meter bred och en segelfri höjd om 2,10 meter.
 • Har förändrats och förstärkts vid flera tillfällen under åren för att klara den tunga trafiken.
 • Läs mer om Vasabron Stadsutveckling Göteborg

Vad händer just nu?

181003: Grundläggnings- och spårarbete under oktober

I oktober fortsätter grundläggningen av mittenstödet och Vasabrons norra landfäste. Arbete på helger och vissa kvällar fram till kl 22.00 kommer att pågå. Med start den 15 oktober byter vi spåren vid hållplats Grönsakstorget. Det innebär att asfalten mellan spåren schaktas bort, spårkonstruktionen förstärks och vissa delar byts ut innan asfalten återställs. Därmed tas den grönyta som etablerades där i juni bort. Spårarbetet pågår dagtid mellan kl 07.00 – 16.00 och innebär en del buller.

Läs mer här

180926: Ny sluttid för Vasabron - öppnar juli 2019

Konstruktionsfel försenar arbetet ytterligare.

Den förra entreprenören som påbörjade arbetet med en ny Vasabron använde bristfälliga konstruktionslösningar och orsakade förseningar i projektet. Det ledde till att trafikkontoret hävde kontraktet. Efter hävningen genomfördes kompletterande geotekniska undersökningar som visar att en stor del av spontkonstruktionen från tidigare entreprenad måste göras om från grunden, något som försenar projektet med ytterligare fem månader.

Läs mer här

180823: Kvälls- och helgarbete i augusti och september

Med start vecka 35 och cirka sex veckor framåt kommer vi att bygga en provisorisk pålbrygga ut i kanalen. Den behövs för att kunna göra schakt- och pålningsarbetet för de två sista brostöden. För att inte tappa fart kommer arbetet att pågå måndag till fredag kl 07:00 – 22:00 och helger kl 08:00 – 19:00. I perioder kommer arbetet innebära en del buller.

Gjutningsarbeten för det södra landfästet och återmontering av sten från den gamla bron har pågått under sommaren och fortsätter under de kommande veckorna.

180628: Arbetet med Vasabron åter igång

Under sommarmånaderna juli och augusti kommer arbete pågå med en provisorisk spontkonstruktion som ska ersätta den spont som flyttade på sig under tidigare entreprenad. Arbetet sker på den norra sidan och kommer i perioder att innebära en del buller.

Samtidigt startar betonggjutningar för det södra landfästet och montering av granitsten som tillvaratagits från den gamla bron.

Arbetet bedrivs måndag till fredag mellan kl 07:00 – 19:00. Vi kommer också att arbeta en del helger mellan kl 08:00 – 17:00.are entreprenad och ersätta den med ny spont. Ett arbete som kommer att låta en del.

180614: En grön skön plats att hänga på under byggtid

Samtidigt växer just nu en tillfällig mötesplats fram på hållplats Grönsakstorget. Satsningen är ett samarbete mellan Göteborgs Stads förvaltningar genom ”Trygg och vacker stad”. Tanken är att det ska bli en plats där innerstadens besökare kan hänga, uppträda eller kanske ta en kaffe i solen.

Göteborgs Stad kommer att göra flera liknande satsningar för att aktivera stadens byggarbetsplatser. En stor del av det vi bygger upp vid Vasabron kommer kunna återanvändas på andra platser senare.

Här kan du läsa mer om när Hållplats Grönsakstorget blir "sommarhäng".

180515: Ny entreprenör ska bygga klart Vasabron

Upphandlingen av ny entreprenör för Vasabron är nu avslutad. Det blir Veidekke som får avsluta rekonstruktionen av Vasabron.

Innan arbetet kan dra igång väntar dock tio dagar då överklaganden kan komma in.

– Vi vill komma igång med arbetet så fort som möjligt efter att överklagandeperioden är slut. Vårt fokus är att få bron färdig och vi har en tajt tidplan för att kunna åstadkomma det, säger Ove Sikén, projektledare för rekonstruktionen av Vasabron.

I förfrågningsunderlaget som låg med i upphandlingen av ny entreprenör för bron angavs att bron ska vara klar i februari 2019.

180313: Trafikkontoret häver kontraktet med entreprenören för Vasabron

Förseningen i projekt Vasabron är påfrestande för oss och verksamheter i staden. Trafikkontoret har sedan november förra året fört samtal med entreprenören för att hitta lösningar för att minimera förseningen och snabba på produktionen. Entreprenören har dock under denna tid inte kunnat presentera en acceptabel tids- och handlingsplan. Istället varslar de om nya förseningar, till slutet av februari 2019. Nu har tålamodet tagit slut och trafikkontoret häver kontraktet för att ta kontroll över situationen och se till att få bron klar.

– Vi beklagar att det har blivit så här men när en leverans inte fungerar måste vi agera, säger Susanne Hultgren, avdelningschef för Investering & Exploatering på trafikkontoret.

Här kan du läsa frågor och svar kring hävningen av kontraktet

171201: Arbetet med Vasabron försenas

Trafikkontoret har under hösten fört samtal med entreprenören gällande handlings- och tidplan för rekonstruktionen av Vasabron. Det är nu tydligt att projektet kommer att bli försenat. Orsaken till förseningen är bland annat hinder som projektet stött på vid norra brofästet (mot Grönsakstorget) då grundläggningen av den nya bron måste göras på annat sätt än planerat. Vissa moment i tillvaratagandet av brons gamla delar – som ska återanvändas på den nya bron – har också visat sig ta längre tid än förutspått.

Det är ännu osäkert när vi kommer att kunna öppna bron för trafik. Enligt den tidplan som entreprenören presenterat skjuts arbetet fram till hösten 2018. Samtal pågår fortfarande mellan trafikkontoret och entreprenören.

Här kan du läsa "Frågor och svar" kring förseningen av Vasabrons rekonstruktion

171120: Helg- och kvällsarbeten i november

Läs mer i trafiknytt.

171004: Vi går in i en intensiv period av bullrande moment när vi gör grundläggningsarbeten för den nya bron. Trafikomläggningen via Magasinsgatan förlängs.

Läs mer i trafiknytt.

170706: Nya trafikomläggningar vid Vasabron

Läs mer i trafiknytt.

Karta

Status och handlingar

 1. Tidplan trafikprojekt

  • Vi börjar riva gamla Vasabron i juni 2017.

   Sommaren 2019 kommer du att kunna använda den nya Vasabron.
 2. Arkeologisk undersökning

  Att gräva i mark där det har bott människor i flera hundra år kräver ibland att vi gör undersökningar för att inte skada arkeologiska fynd eller platser. Det är Länsstyrelsen
 3. Upphandling

  All upphandlig sker enligt Lag (2016:1145) om offentlig upphandling
 4. Information

Diarienummer

Diarienummer TK
TK0915/15
Planens formella namn
Vasabron

Handläggare