Plan- och byggprojekt

Översiktsplan - Tillägg för översvämningsrisker

SDN Centrum, SDN Lundby, SDN Angered, SDN Askim-Frölunda-Högsbo, SDN Majorna-Linné, SDN Norra Hisingen, SDN Västra Göteborg, SDN Västra Hisingen, SDN Örgryte-Härlanda, SDN Östra Göteborg, SDN Göteborgs stad. Stadsdel Göteborg.

Det tematiska tillägget ger vägledning om hur översiktsplanens intentioner om en hållbar och robust stad ska uppnås med avseende på översvämningsrisker.

Vad händer just nu?

Planen godkändes av byggnadsnämnden den 25 september 2018, den går nu vidare till kommunfullmäktige för antagande.

Status och handlingar

 1. Översiktsplan - startskede

  Uppdraget att påbörja ett nytt översiktligt planarbete lämnas formellt av byggnadsnämnden. Fördjupningar och tematiska tillägg är alla delar av den kommuntäckande Översiktsplan för Göteborg
 2. Översiktsplan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. När förslaget är klart godkänns det av byggnadsnämnden och ett samråd genomförs då man kan lämna synpunkter. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse.
 3. Översiktsplan - utställning

  Planförslaget justeras efter samrådet. När det slutliga planförslaget är klart och godkänt av byggnadsnämnden visas det under minst åtta veckor på stadsbyggnadskontoret. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningstiden.
 4. Översiktsplan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan vidare till kommunfullmäktige för antagande.
 5. Översiktsplan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att kommunfullmäktiges protokoll justerats.
 6. Översiktsplan - Godkänd

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0593/14
Planens formella namn
Förslag till översiktsplan för Göteborg – tillägg för översvämningsrisker

Handläggare