Plan- och byggprojekt

Lundby - Spårvagnshall på Ringön

SDN Lundby. Stadsdel Tingstadsvassen.

Detaljplanen


Planen syftar till att skapa byggrätt för en spårvagnshall med verkstäder och personalutrymmen på norra Ringön i anslutning till Kvillebangårdens spårområde. Planen omfattar även anslutningsspår till trafiknätet i närheten av nuvarande hållplatsen Frihamnen. Vidare omfattas nya lokalgator i anslutning till planens avgränsning mot söder.

Spårvagnshallen byggs i två etapper


Den nya vagnhallen byggs i två etapper. Den första etappen innebär en enklare byggnad som behövs när Göteborgs nya spårvagnar levereras hösten 2019/våren 2020. För att hinna färdigt till dess startade bygget av den första etappen sommaren 2017. Etapp 1 innebär en vändplats, en mindre uppställningsyta och möjlighet till enklare service av vagnarna. I etapp 2 kommer den större anläggningen att byggas med uppställning, verkstäder och servicehallar. Den andra etappen förväntas starta 2020.

Se Trafikprojekt - Vi bygger

Läs mer om stadsutvecklingen på Ringön här

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2018-06-29, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5455.

Bygget av den första etappen pågår.

Karta

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.
 3. Plan - kompletterande samråd

 4. Plan - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.
 5. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.
 6. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.
 7. Byggskede - Trafikprojekt

 8. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.
 9. Områdesbestämmelser - granskning

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0316/11
Diarienummer FK
FN5355/11
Planens formella namn
Detaljplan för spårvagnshall på Ringön inom stadsdelen Tingstadsvassen i Göteborg

Aktuell tidplan

 • Byggstart
  4 kvartalet 2017
  Inflyttning
  2021 första halvåret

Handläggare