Plan- och byggprojekt

Lunden - Bostäder vid Karlagatan

SDN Örgryte-Härlanda. Stadsdel Lunden.

Syftet är att stärka den finmaskiga stadsstrukturen och kvartersstaden genom att göra det möjligt att bygga cirka 45 nya bostäder i form av flerbostadshus. Cirka 300 kvm verksamhetslokaler får anordnas i bottenvåningen på förhöjda bjälklag och med entréer mot allmän plats. Ny bebyggelsen föreslås inom en avgränsad del av allmän platspark. Större delen av befintlig park, Slätten, bevaras och allmänhetens tillgänglighet ska stärkas. Inom planförslaget ska anspråkstagna friytor kompenseras för förlorade rekreativa och ekologiska värden. Parkens befintliga kvaliteter inom och utanför planområdet, som utsiktsplatser och tillgänglighet från flera av områdets gator, är kvar. Kommunens motiv till förändringen är det stora behovet av bostäder och förtäta inom befintlig stadsstruktur med god tillgång till kollektivtrafik.

Se förslaget som 3D visualisering i dialogverktyget Cityplanner

Vad händer just nu?

Samrådet är avslutat och nu pågår arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter och se vad som eventuellt måste göras utifrån dessa. Nästa tillfälle att påverka projektet är i granskningsskedet.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan utökat förfarande - samråd

    Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0622/10
Diarienummer FK
FN2215/11
Planens formella namn
Detaljplan för bostäder vid Karlagatan, inom stadsdelen Lunden

Handläggare

Markägare

Göteborgs kommun