Plan- och byggprojekt

Inom Vallgraven - Utveckling av Inom Vallgraven 12

SDN Centrum. Stadsdel Inom Vallgraven.

Syftet med kvarteret Inom Vallgraven 12 är att utveckla en levande stadsmiljö i centrala Göteborg genom att förtäta kvarteret med flexibla och funktionella kontors- och verk­samhetslokaler. Kvarteret Inom Vallgraven 12 utgör en del av Göteborgs innerstad. Planförslaget innebär ett tillskott på cirka 1000 nya arbetsplatser.

Vad händer just nu?

Granskningsperioden är avslutad och nu pågår arbetet med att färdigställa ett slutligt förslag som byggnadsnämnden får ta ställning till.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan utökat förfarande - granskning

    När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0459/12
Planens formella namn
Detaljplan för utveckling av Inom Vallgraven 12 inom stadsdelen Inom Vallgraven.

Handläggare