Plan- och byggprojekt

Inom Vallgraven - Utveckling av Inom Vallgraven 12

Stadsdel Inom Vallgraven.

Syftet med kvarteret Inom Vallgraven 12 är att utveckla en levande stadsmiljö i centrala Göteborg genom att förtäta kvarteret med flexibla och funktionella kontors- och verk­samhetslokaler. Kvarteret Inom Vallgraven 12 utgör en del av Göteborgs innerstad. Planförslaget innebär ett tillskott på cirka 1000 nya arbetsplatser.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2019-10-17, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5513.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan utökat förfarande - laga kraft

    Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0459/12
Planens formella namn
Detaljplan för utveckling av Inom Vallgraven 12 inom stadsdelen Inom Vallgraven.

Handläggare