Plan- och byggprojekt

Lorensberg - Om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum

Syftet med projektet är att ta fram en detaljplan som ska möjliggöra för om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum samt utveckla och säkerställa platsens kulturhistoriska och arkitektoniska värden i alla skalor, från stadslandskapet till detaljerna. Vidare vill vi utveckla Göteborgs konstmuseum till en modern, energieffektiv och logistiskt välfungerande konstmuseibyggnad av internationell standard. För att behålla sin status i konstvärlden och motsvara behov och förväntningar från besökare, konstnärer och samarbetspartners behöver museet förbättras med avseende på funktion, flöden och tillgänglighet.

Vad händer just nu?

Samrådet är avslutat och nu pågår arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter och se vad som eventuellt måste göras utifrån dessa. Nästa tillfälle att påverka projektet är i granskningsskedet.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.980715167051406,57.696495219793974]},"properties":{"id":"BN1036/20","name":"Lorensberg - Om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum ","address":"","preamble":"","header":"Lorensberg - Om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum ","body":"Plan utökat förfarande - samråd. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN1036/20","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN1036/20
 • Diarienummer FK FN4113/21
 • Planens formella namn Detaljplan för Göteborgs konstmuseum Lorensberg 9:3, inom stadsdelen Lorensberg

Kontaktuppgifter

Sophia Älfvåg

Planarkitekt
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-3681729
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Alexandra Blennow

Biträdande planarkitekt
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 17 64
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Leo Lindegård

Exploateringsingenjör
Fastighetskontoret
 • Telefon 031-368 13 28
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs Stad Higab

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan utökat förfarande - startskede

 2. Plan utökat förfarande - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan utökat förfarande - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan utökat förfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går den till byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan utökat förfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.