Plan- och byggprojekt

Delsjövägen; Stabiliseringsåtgärder, pendelcykelbana och ny cirkulation

SDN Örgryte-Härlanda.

Från februari 2019 startar ett antal arbeten på Delsjövägen. Byggnation av en cirkulation och pendelcykelbana men framför allt omfattande stabiliseringsåtgärder. Delsjövägen är avstängd för motorfordonstrafik mellan Skårsgatan och Storagårdsgatan från 25 februari till skolstarten höstterminen 2019. Gång och cykel kommer fram som vanligt. Det pågår även andra arbeten i anslutning till det avstängda området, men här kommer fordonstrafiken fram.

Stabiliseringsåtgärderna har som syfte att göra den aktuella delen av Delsjövägen stark nog att bära ersättningstrafik. I dagsläget kan inga ersättningsbussar gå där vid störningar på linje 5 eftersom bärigheten är för dålig. Samtidigt som dessa arbeten genomförs fortsätter bygget av pendelcykelbana och det byggs en ny cirkulationsplats. Stor hänsyn tas till den så kallade gränseken. Den står idag i stort sett i gatan, men kommer att få mer plats efter stabiliseringsåtgärderna.

Har du frågor? Kontakta Göteborgs Stad på telefon 031-365 00 00 eller e-post goteborg@goteborg.se.

Avstängt från 25 februari

Delsjövägen stängs av med start 25 februari. Vi arbetar just nu på att hitta alla tänkbara sätt att minimera tiden för avstängningen. Vi återkommer med mer exakt information om planerad sluttid. Det är också viktigt att understryka att stabiliseringsarbetena kommer att ske i ett område med svåra markförhållanden. När väl arbetet börjar finns alltid en risk att projektet stöter på förhållanden som inte visat sig under undersökningarna. Tillsvidare gäller skolstart höstterminen 2019 som preliminär sluttid.

Trafiken i området under avstängningen

Trafiksituationen kommer att bli besvärligt under avstängningen. Under morgonen är det idag mycket trafik i västlig riktning mot Sankt Sigfrids plan ca 460 stycken motorfordon på en timme i rusningstid. Under eftermiddagen går trafiken främst åt andra hållet och då är den uppe i 670 stycken motorfordon i timmen under rusningstiden. Eftersom restiden på sträckan kommer att öka betydligt på grund av avstängningen kommer många att välja andra vägar. Bilden från en simulering, längst ned på sidan, visar hur många motorfordon som passerar innan avstängningen vid rusningstrafik samt var de kommer ifrån. Den första kartan visar trafikflödet i västlig riktning på morgonen. Som vi ser kommer nästan hälften av trafiken från E20 och områden som ligger nära leden. Troligtvis kommer det att gå fortare för dem att välja en annan väg.

Trafiken i området under avstängningen

Även om en del trafik väljer andra vägar kommer det att bli besvärligt på ett antal platser. Här är några platser som vi gjort åtgärder på. Betänk att det är motorfordonstrafiken som påverkas främst. Cykel och gående tar sig fram som vanligt, men påverkas såklart av motorfordonstrafiken när de exempelvis ska korsa en gata.

 • Skårsgatan har under avstängningen fått en enkelriktad utfart mot Delsjövägen. Det kommer alltså inte vara möjligt att svänga från Delsjövägen till Skårsgatan. Det betyder att trafiken på Skårsgatan kan öka betydligt, särskilt under eftermiddagen. Där Skårsgatan möter Delsjövägen justeras lösningen så att alla fastigheter kan komma ut från parkeringsplatser. Korsningen Skårsgatan/Olof Skötkonungsgatan får en tillfällig fartdämpning och söder om korsningen placeras en ljustavla som visar fordons hastighet. Övergångställen vid Skårsskolan stärks upp med fler skyltar. Vi kommer inte att skylta från leden mot Skårsgatan för att på så sätt begränsa onödig trafik. Förbudet mot tunga fordon som gäller idag på Delsjövägen kommer att gälla på Skårsgatan under Delsjövägens avstängningsperiod. Skårsgatan kommer vid Delsjövägens öppnande att återgå till sin tidigare enkelriktning.

 • Kärralundsgatan får betydligt mer trafik under avstängningstiden. Det finns redan ett antal farthinder som kommer att hålla hastigheten nere. Vi har förstärkt skyltningen vid cirkulationen Kärralundsgatan/Danska vägen samt vid Lundenskolans övergångsställen.

 • Danska vägen och Redbergsplatsen får betydligt ökad trafik, men de gatorna är relativt bra dimensionerade redan idag. Trafikljusen ses över, men annars är inga åtgärder planerade.

 • Bögatan är mycket trång och är olämplig för ökad trafik. Om inte Skårsgatan öppnats för trafik visade simuleringar att mycket trafik ändå skulle välja denna väg. Trots det finns det stor risk att bilar hamnar där av misstag när de sent upptäcker att Delsjövägen är avstängd. En sträcka på Bögatan mellan Herrgårdsgatan och Brödragatan har fått stoppförbud på den norra sidan. Det finns övergångsställe med fartdämpning i korsningen Bögatan/Lillekullegatan och öster om korsningen finns en ljustavla som visar motorfordons hastighet. På Bögatan har fartgupp placerats ut för att hålla hastigheten nere, speciellt i närheten av förskolor och skolor i området.
 • Vad händer just nu?

  2019-04-05


  Enkelriktning
  Bögatan får en tillfällig enkelriktning på delen mellan Danska vägen och Herrgårdsgatan. Från vecka 15 kommer gatans sträcka som är närmast Danska vägen att enkelriktas i östlig riktning. Åtgärden utförs för att minska genomfartstrafiken på Bögatan, dessutom passerar många barn på gatan som går till och från skolor och förskolor i området. Enkelriktningen är tillfällig och gäller under projektet för Delsjövägens avstängning, sluttid är augusti 2019.

  Digitala hastighetsskyltar
  Inom området vid Delsjövägens avstängning har projektet två digitala hastighetsskyltar som är flyttbara. De finns nu på Skårsgatan och på Bögatan, projektet använder dem under tiden som arbetet pågår och kommer att flytta dem i perioder och användas på de ytor där vi ser att de gör mest nytta.

  Trafikpåverkande arbeten läggs ut i Trafiknytt. Dessa beskriver aktuella framkomlighetspåverkande åtgärder och publiceras under aktuella vägarbeten på goteborg.se/vagarbeten  2019-03-15


  På den avstängda delen av Delsjövägen pågår nu arbetet med stabiliseringsåtgärder vilket sker genom en grundläggningsmetod med Kalkcementpelare. Sammanlagt kommer 1530 st pelare som är upp till 16 meter långa att borras ner i marken. KC-pelare reducerar sättningar och ökar stabiliteten i marken och de kommer att sättas ut på två avsnitt om cirka 60 meter vardera. Arbetet börjar på den södra delen av vägen där gång- och cykelbanan är och sedan flyttas arbetet med KC-pelare ut i vägbanan. Den första etappen kommer att vara klar i början av nästa vecka, nästa etapp är större och beräknas hålla på i drygt två veckor. Mätning utförs i slänten för att säkerställa att stabiliteten inte försämras under arbetets gång.


  KC-maskin för ner kalkcementblandningen som blir en hård pelare som skapar stabilitet i marken.

  2019-02-28


  Natten till den 25 februari stängdes Delsjövägen för motorfordonstrafik. Den avstängda delen är en sträcka på 200 meter av Delsjövägen mellan Storagårdsgatan och Skårsgatan. Projektet har under veckas första dagar befunnit sig i området kring avstängningen för att följa trafikflödet.

  Bögatan: Det har varit mest ansträngt med ökad trafik på Bögatan med stundtals fordon i hög hastighet och vi har där varit i kontakt med både boende i området, föräldrar, barn och lärare som hör till både förskola och skola som ligger vid eller nära Bögatan. Vi har under tisdagen, som första åtgärd, satt ut tre fartgupp för att sänka hastigheten i området. Dessa är placerade på tre platser på Bögatan mellan Lillkullegatan och Herrgårdsgatan och fartguppen skruvas ner i vägen för att de inte ska kunna flyttas ur läge. Vi tittar även tillsammans med specialister på trafikkontoret på behovet av övergångsställe på Bögatan. Projektet fortsätter att bevaka trafikflödet i området.

  Danska vägen: Trafiken söder ut på Danska vägen har också ökat och där ser vi en topp på morgonen mellan ca 07:40-08:40. Flera trafikljus för reglering för gående och cyklister gör att det blir kortare köer som ändå flyter på om än i sakta hastighet.

  Vi har fått många ärenden och frågor från boenden och verksamheter i området som vi läser och besvarar.

  Arbetet med förstärkningen av vägen kommer pågå på vardagar mellan kl 7-19.

  2019-02-20

  Skyltar sätts upp i anslutning till byggnationsområdet för att uppmärksamma om den kommande avstängningen för motorfordonstrafik på Delsjövägen. Gång- och cykelbana kommer vara öppen under projektets arbete. Vi har fått många synpunkter och tankar från boende i området vid våra informationsträffar. Just nu förbereder vi oss inför nästa vecka då vi bevakar området för att se hur motorfordonstrafiken, bussar och spårvagnslinjer påverkas av avstängningen. Vi samarbetar med Västtrafik och med Trafikgöteborg.
  Natten till måndag, 25 februari, stängs sträckan mellan Storagårdsgatan till Skårsgatan på Delsjövägen. Trafikinformation finns på: www.trafiken.nu/goteborg

  2019-01-25

  Under vecka 4 skickar vi ut ett vykort till boende i området Örgryte/Härlanda och Björkekärr med information om tre tillfällen där du kan ställa frågor eller prata med oss om dina funderingar. Vi kommer finnas vid dessa platser:

  LIlla Munkebäcksgatan 2A, 29 januari kl 17-19, utanför ICA
  Bögatan 47, 31 januari kl 17-19, utanför Tempo
  Sankt SIgfridsgatan 72, 5 februari kl 17-19, utanför Tempo

  2018-12-13

  Även om en del trafik väljer andra vägar kommer det att bli besvärligt på ett antal platser. Här är några platser som vi kommer att göra åtgärder på. Betänk att det är fordonstrafiken som påverkas främst. Cykel och gående tar sig fram som vanligt, men påverkas såklart av fordonstrafiken när de exempelvis ska korsa en gata. FM=Rusningstimme förmiddag, EM=Rusningstimme eftermiddag. Siffrorna visar hur många fordon som rullar på sträckan under rusningstimmen. Rödmarkerat=områden som har nära till leden. Detsamma gäller trafiken i östlig riktning på eftermiddagen, se bilden nedan.  Karta

  Status och handlingar

  1. Startskede - trafikprojekt

  Diarienummer

  Diarienummer TK
  TN0402/16

  Aktuell tidplan

  • Projektstart
   2019-02-25
   Projektavslut
   2020-05-30

  Handläggare

  Projekt i området

  Här hittar du andra intressanta projekt i området