Plan- och byggprojekt

Lundbyvassen - Verksamheter vid Pumpgatan

SDN Lundby. Stadsdel Lundbyvassen.

Syftet med planen är att möjliggöra etapp 2 av Geelys planerade etablering av kontor, designcentrum och hotell.

Detaljplanen har delats efter samrådet och arbetet med skolan fortsätter i separat detaljplan.

Geelys webbsida >>

Lämna synpunkter

Just nu befinner sig planen i granskningsskedet. Det innebär att du kan lämna skriftliga synpunkter på förslaget.

Synpunkter kan lämnas senast 2019-01-22

Förslaget visas på:
- Stadsbyggnadskontoret Köpmansgatan 20
- Älvrummet Lindholmspiren 3-5

Lämna synpunkter

Karta

Status och handlingar

 1. Plan utökat förfarande - startskede

 2. Plan utökat förfarande - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.
 3. Plan utökat förfarande - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.
 4. Plan utökat förfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går den till byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige för antagande.
 5. Plan utökat förfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.
 6. Byggstart/pågående byggprojekt.

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.
 7. Inflyttning - färdigställt.

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN1206/15
Diarienummer FK
FN3224/17
Planens formella namn
Detaljplan för verksamheter vid Pumpgatan inom stadsdelen Lundbyvassen

Handläggare

Markägare

Älvstranden Utveckling AB och Geely Innovation Center

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området