Plan- och byggprojekt

Lundbyvassen - Verksamheter vid Pumpgatan

Stadsdel Lundbyvassen.

Syftet med planen är att möjliggöra etapp 2 av Geelys planerade etablering av kontor, designcentrum och hotell.

Detaljplanen har delats efter samrådet och arbetet med skolan fortsätter i separat detaljplan.

Geelys webbsida >>

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2019-07-09, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5503.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan utökat förfarande - laga kraft

    Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN1206/15
Diarienummer FK
FN3224/17
Planens formella namn
Detaljplan för verksamheter vid Pumpgatan inom stadsdelen Lundbyvassen

Handläggare

Markägare

Älvstranden Utveckling AB och Geely Innovation Center

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området