Plan- och byggprojekt

Västlänken - station Korsvägen

SDN Centrum. Stadsdel Heden, Johanneberg och Lorensberg.

En ny pendeltågstunnel under Göteborg innebär att 100 000 boende och 130 000 arbetande kommer att få gång- och cykelavstånd till pendeltåg inom centrala Göteborg.

Korsvägen är en plats där vardagsliv möter kultur, evenemang och näringsliv.

Området är en viktig plats i Göteborg och i framtiden kommer Korsvägen att få en än starkare betydelse både lokalt, regionalt och nationellt, med Västlänken som katalysator för områdets utveckling. Biltrafiken minskas till fördel för kollektivtrafik, fotgängare och cyklister.

Här utvecklas en levande och effektiv kollektivtrafikknutpunkt där olika trafikslag samverkar på ett funktionellt sätt. Korsvägen utformas som ett sammanhållet och strukturerat stadsrum, som tar tillvara på historiska spår och samband där viktiga värden är kontinuitet i form av sammanhängande stadsväv, samspel mellan vistelseytor, byggnader, hållplatser och stråk samt flexibilitet i användning av platsen över tid. Bebyggelse i strategiska lägen definierar platser och hyser nya, kompletterande verksamheter.

Vad händer just nu?

Planen tillstyrktes av byggnadsnämnden den 26 mars 2019.
Planen antogs av kommunfullmäktige den 23 maj 2019.

Besvärshänvisning
Beslutet kan överklagas till Mark- och miljödomstolen men skickas/lämnas till stadsledningskontoret 404 82 Göteborg. E-post: stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se

Överklagandet skall ske skriftligt. Det skall ha kommit in till kommunen senast inom tre veckor från den dag då justeringen av protokollet med beslutet meddelades på kommunens digitala anslagstavla. Rätt att överklaga beslutet har den som senast under granskningstiden yttrat sig och som dessutom är berörd av beslutet. Har överklagandet inkommit i rätt tid överlämnas handlingarna i ärendet till Mark- och miljödomstolen. Tala om vilket beslut som överklagas, varför ni anser det felaktigt och hur ni vill ha det ändrat. Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer. Om ni anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan - inför godkännande

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0638/11
Diarienummer FK
FN2160/13

Aktuell tidplan

  • Byggstart
    2018 (för Trafikverkets tunnel)

Handläggare

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området