Plan- och byggprojekt

Centralenområdet - Verksamheter, handel och bostäder norr om centralstationen

SDN Centrum. Stadsdel Gullbergsvass.

Byggnadsnämnden har gett stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för verksamheter, handel, bostäder m.m. norr om centralstationen. Planområdet är ca 20 000 kvm stort. Området avgränsas av Nils Ericson terminalen i väster, i söder av befintlig bangård, i öster av uppställningsspåren för pendeltåg och i norr av gränsen för detaljplan för västlänkens station centralen. Planens syfte är att möjliggöra för exploatören att expandera inom sitt område och samtidigt öka samverkan mellan akademi, näringsliv och övriga staden.

Vad händer just nu?

Samrådet är avslutat och nu pågår arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter och se vad som eventuellt måste göras utifrån dessa. Nästa tillfälle att påverka projektet är i granskningsskedet.

Exploatören har tagit fram ett koncept för området, som de kallar RegionCity. Handlingen kan ses som en program- och volymstudie för detta planarbete. Du hittar information från exploatören på www.regioncity.se.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan - samråd

    Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0604/13
Diarienummer FK
FN5026/14
Planens formella namn
Detaljplan för verksamheter, handel och bostäder norr centralstationen inom stadsdelen Gullbergsvass

Handläggare

Markägare

Privat

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området