Plan- och byggprojekt

Björsared - Ändring av detaljplan vid Stenbrottsvägen

SDN Angered. Stadsdel Olofstorp.

Syftet med att ändra detaljplanen är att omvandla del av nuvarande gång- och cykelvägar till gata för att säkerställa tillfartsväg för bostadsfastigheter inom planområdet och att de befintliga byggnaderna blir planenliga.

Vad händer just nu?

Granskningsperioden är avslutad och nu pågår arbetet med att färdigställa ett slutligt förslag som byggnadsnämnden får ta ställning till.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - granskning

    Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0509/18
Planens formella namn
Ändring av del av detaljplan II-3991för Bostäder i Björsared (del av Stenbrottsvägen) inom stadsdelen Olofstorp

Handläggare

Markägare

Privat