Plan- och byggprojekt

Björsared - Ändring av detaljplan vid Stenbrottsvägen

SDN Angered. Stadsdel Olofstorp.

Syftet med att ändra detaljplanen är att omvandla del av nuvarande gång- och cykelvägar till gata för att säkerställa tillfartsväg för bostadsfastigheter inom planområdet och att de befintliga byggnaderna blir planenliga.

Lämna synpunkter

Just nu befinner sig planen i samrådsskedet. Det innebär att du kan lämna skriftliga synpunkter på förslaget.

Synpunkter kan lämnas senast 2019-08-30

Lämna synpunkter

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - samråd

    Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0509/18
Planens formella namn
Ändring av del av detaljplan II-3991för Bostäder i Björsared (del av Stenbrottsvägen) inom stadsdelen Olofstorp

Handläggare

Markägare

Privat