Plan- och byggprojekt

Knarrholmen - Fritidsbostäder och småbåtshamnar

Stadsdel Styrsö.

Detaljplaneförslaget medger uppförande av 9 stycken kompletterande fritidsbostäder på ön. Vidare medger förslaget att det i Tältstaden möjliggörs för ersättning genom flytt av fritidsstugor (bostäder) till högre belägna områden i händelse av stigande vatten. En utökning sker också av den befintliga småbåtshamnen på öns sydöstra sida, vid Tältstaden, och syftar till att möjliggöra för fler att kunna lägga till med sin båt och angöra ön för att ta del av friluftslivet. För att även fortsättningsvis upprätthålla nödvändiga logistiska funktioner prövas att göra befintlig brygga/hamn i nordväst planenlig.

Vad händer just nu?

Byggnadsnämnden beslutade den 17 december 2019 att avbryta planarbetet.

Karta

Status och handlingar

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0435/16
Diarienummer FK
FN4894/17
Planens formella namn
Detaljplan för fritidsbostäder och småbåtshamnar på Knarrholmen inom stadsdelen Styrsö.

Handläggare