Plan- och byggprojekt

Guldheden - Äldreboende med mera vid Doktor Allards Gata

Syftet med detaljplanen är att pröva markens lämplighet för bostadsändamål, äldrevårdsändamål samt skoländamål. Arbetet syftar också till att pröva möjligheten att göra Viggeliden tillgänglig för fler (ej biltrafik). Totalt omfattar förslaget cirka 12000 kvm.
[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.976144922775656,57.684615351976554]},"properties":{"id":"SBF-2023-00143","name":"Guldheden - Äldreboende med mera vid Doktor Allards Gata","address":"","preamble":"","header":"Guldheden - Äldreboende med mera vid Doktor Allards Gata","body":"Plan utökat förfarande - samråd. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=SBF-2023-00143","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK SBF-2023-00143
 • Planens formella namn Detaljplan för äldreboende med mera vid Doktor Allards Gata inom stadsdelen Guldheden.

  Tidigare diarienummer för SBK 0707/16 .

Kontaktuppgifter

Hamid Akhlaghi Boozani

Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 15 78
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Fredrik Olausson

Projektledare
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 11 37
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Markägare

Stiftelsen Neuberghska Ålderdomshemmet, Edith och Julius Bambergers Stiftelse och Göteborgs stad

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan utökat förfarande - startskede

 2. Plan utökat förfarande - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan utökat förfarande - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan utökat förfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går den till byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan utökat förfarande - efter antagande

 6. Plan utökat förfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.