Plan- och byggprojekt

Kålltorp - idrottsplats vid Härlanda Park

Flygfoto: Stadsbyggnadskontoret

Idrottsanläggningen innebär två stycken konstgräsplaner samt ett klubbhus och en mindre läktare ( intill före detta Härlanda fängelse). Anläggningen ska ersätta Torpavallens idrottsplats som med sin omfattande barn- och ungdomsverksamhet inte är lämpligt placerad vid Alingsåsleden (E20).

Vad händer just nu?

Utbyggnad pågår.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[12.018422805147058,57.71615909692237]},"properties":{"id":"BN1140/02","name":"Kålltorp - idrottsplats vid Härlanda Park","address":"","preamble":"","header":"Kålltorp - idrottsplats vid Härlanda Park","body":"Plan - laga kraft. Två konstgräsbanor och ett klubbhus - överklagad","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN1140/02","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Bebyggelse

 • Övrigt Utbyggnad av idrottsanläggning.

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN1140/02
 • Diarienummer FK FN1025/02
 • Planens formella namn Detaljplan för Idrottsplats vid Härlanda Park inom stadsdelen Kålltorp i Göteborg

Aktuell tidplan

 • Byggstart 2011

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se

Per-Anders Käll

Projektledare
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 10 78
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

KIGAB samt Göteborgs Stad

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Program - samråd

  I programskedet tas mål och utgångspunkter för området fram oftast ingår inga detaljer. Program görs sällan vid enkelt planförfarande och bara vid normalt planförfarande om det bedöms nödvändigt. Under samrådstiden får berörda i området samt olika remissinstanser möjlighet att lämna synpunkter. Programmet visas på stadsbyggnadskontoret och på en möteslokal i stadsdelen. Ofta informeras intresserade vid ett samrådsmöte eller ett öppet hus. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse, vid behov går ärendet till byggnadsnämnden.

 3. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 4. Plan - utställning

  När det slutliga planförslaget är klart visas det under fyra veckor på stadsbyggnadskontoret. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningsskedet, annars kan du förlora rätten att överklaga förslaget.

 5. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 6. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 7. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 8. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.