Plan- och byggprojekt

Hisingsleden - nytt logistikcentrum

Planområdet är idag obebyggt.
Foto: Stadsbyggnadskontoret

Ett nytt planförslag har tagits fram för att kunna utveckla verksamheter och bygga ett effektivt logistikcentrum vid Hisingsleden. Det nya förslaget gör det möjligt att lagra, lasta om och distribuera olika slags gods med närhet till Volvo och hamnen. Det strategiska läget minimerar transportarbetet och ger mindre trafikökningar.

Vad händer just nu?

Planen har vunnit laga kraft och utbyggnad pågår.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.868711553770956,57.738377917824046]},"properties":{"id":"BN1084/04","name":"Hisingsleden - nytt logistikcentrum","address":"","preamble":"","header":"Hisingsleden - nytt logistikcentrum","body":"Plan - laga kraft. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN1084/04","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN1084/04
 • Diarienummer FK FN0628/05
 • Planens formella namn Logistikcentrum vid Hisingsleden

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se

Ida Lundskog

Exploateringsingenjör
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 12 92
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Markägare är Prologis AB, Eklandia Fastighets AB och Bockasjö AB.

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Markanvisning

  En markanvisning innebär att en intressent får rätt att förhandla med Göteborgs Stad om förutsättningarna att genomföra ny bostadsbebyggelse inom ett visst markområde. Rätten gäller under en begränsad tid och med vissa givna villkor.

 3. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 4. Plan - utställning

  När det slutliga planförslaget är klart visas det under fyra veckor på stadsbyggnadskontoret. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningsskedet, annars kan du förlora rätten att överklaga förslaget.

 5. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 6. Plan - överklagad

  Planen är för närvarande överklagad.

 7. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 8. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 9. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.