Plan- och byggprojekt

Tuve - 170 nya lägenheter vid Wieselgrensgatan

Boende med gemensam gård vid Wieselgrensgatan.
Illustration: Glantz arkitektstudio

I ett nytt planförslag blir det möjligt att bygga 170 nya lägenheter med stor, gemensam gård vid Wieselgrensgatan. Husen placeras mellan två bergsryggar och fruktträd och stenmurar från tidigare fruktodling i området bevaras för en trivsam utemiljö. Området har ett mycket bra kollektivtrafikläge. För frågor om bostäderna kontakta byggherren.

Vad händer just nu?

Byggande pågår.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.936065297339072,57.73053740896046]},"properties":{"id":"BN0891/05","name":"Tuve - 170 nya lägenheter vid Wieselgrensgatan","address":"","preamble":"","header":"Tuve - 170 nya lägenheter vid Wieselgrensgatan","body":"Byggstart/pågående byggprojekt. - överklagad","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0891/05","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Bebyggelse

 • Planerade bostadsrätter 170
 • Övrigt 51 lägenheter med hyresrätt färdigställdes 3:e kvartalet 2014.

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0891/05
 • Diarienummer FK FN1494/06

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Trollängen Bostads AB och Göteborgs Stad

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan - utställning

  När det slutliga planförslaget är klart visas det under fyra veckor på stadsbyggnadskontoret. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningsskedet, annars kan du förlora rätten att överklaga förslaget.

 4. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan - överklagad

  Planen är för närvarande överklagad.

 6. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 7. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 8. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.