Plan- och byggprojekt

Sandarna - Studentbostäder vid Fridhemsgatan

Illustration gjord av Mats & Arne Arkitektkontor AB

Syftet med förslaget är att möjliggöra en ny bostadsbyggnad samt att ge stöd i detaljplanen till det befintliga studentboende som finns inom detaljplaneområdet. Detaljplanen kommer möjliggöra en komplettering med bostadsbebyggelse i ett attraktivt läge i Göteborg med närhet till kollektivtrafik, service och naturområden. Ny bebyggelse ska anpassas till omgivningen i skala och form.

Vad händer just nu?

Byggande pågår.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.90939671305807,57.68229554921318]},"properties":{"id":"BN0768/06","name":"Sandarna - Studentbostäder vid Fridhemsgatan","address":"","preamble":"","header":"Sandarna - Studentbostäder vid Fridhemsgatan","body":"Byggstart/pågående byggprojekt. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0768/06","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Bebyggelse

 • Planerade hyresrätter 130
 • Övrigt 130 studentlägenheter samt 7 lägenheter för boende med särskilt stöd (BmSS). 96 lägenheter färdigställdes andra kvartalet 2015.

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0768/06
 • Diarienummer FK FN0688/09
 • Planens formella namn Bostäder vid Fridhemsgatan inom stadsdelen Sandarna

Aktuell tidplan

 • Inflyttning 2015 sista halvåret

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs stad

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Markanvisning

  En markanvisning innebär att en intressent får rätt att förhandla med Göteborgs Stad om förutsättningarna att genomföra ny bostadsbebyggelse inom ett visst markområde. Rätten gäller under en begränsad tid och med vissa givna villkor.

 3. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 4. Plan - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 5. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 6. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 7. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 8. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.