Plan- och byggprojekt

Olofstorp - Bostäder och Service

Fotomontage: Radar arkitektur & planering

Syftet med förslaget är att komplettera centrala Olofstorp med fler bostäder, i småhus och flerbostadshus, samt ge möjlighet till service och verksamheter. Den fd prästgården och dess trädgård mot Bergums Prästgårdsväg ska bevaras för att bibehålla upplevelsen av den äldre kulturmiljön. Förslaget möjliggör 60 – 70 bostäder fördelat på olika hustyper. Inom området medges flerbostadshus i upp till tre våningar, friliggande eller sammanbyggda småhus samt möjlighet till centrumändamål inom del av området. En ny lokalgata förbinder Solsätervägen med Bergums Prästgårdsväg.

Vad händer just nu?

Detaljplanen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 1480K-II-5194. Byggande pågår.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[12.168085873596228,57.80271247674099]},"properties":{"id":"BN0758/10","name":"Olofstorp - Bostäder och Service","address":"","preamble":"","header":"Olofstorp - Bostäder och Service","body":"Byggstart/pågående byggprojekt. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0758/10","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Bebyggelse

 • Planerade bostadsrätter 30
 • Planerade villor/radhus 26
 • Övrigt Planen medger 60-70 bostäder totalt. 26 lägenheter byggstartades 2 kv 2016 av Egnahemsbolaget.

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0758/10
 • Diarienummer FK FN4209/10
 • Planens formella namn Detaljplan för Bostäder och service vid Bergums Prästgårdsväg inom stadsdelen Olofstorp

Aktuell tidplan

 • Projektstart 2016
 • Byggstart 2016
 • Inflyttning 2017 andra halvåret
 • Projektavslut 2017

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se

Fastighetskontorets arkiv

Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-3681144
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan - utställning

  När det slutliga planförslaget är klart visas det under fyra veckor på stadsbyggnadskontoret. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningsskedet, annars kan du förlora rätten att överklaga förslaget.

 4. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 6. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 7. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.