Plan- och byggprojekt

Backa - småhus och förskola vid Stora Arödsgatan

Illustration: Radar arkitektur & planering AB, Oskar Götestam

Planen möjliggör utbyggnad av småhus och förskola i Aröd. Totalt kan drygt 90 bostäder i olika upplåtelseformer och bostadstyper uppföras inom området norr om Stora Arödsgatan. Öster om Stora Arödsgatan föreslås en förskola för 60-100 barn i direkt anslutning till naturen.

Vad händer just nu?

Byggande pågår.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.959098820476244,57.7416268275448]},"properties":{"id":"BN0724/05","name":"Backa - småhus och förskola vid Stora Arödsgatan","address":"","preamble":"","header":"Backa - småhus och förskola vid Stora Arödsgatan","body":"Byggstart/pågående byggprojekt. - Småhus och förskola i Aröd, ca 90 bostäder - överklagad","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0724/05","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Bebyggelse

 • Planerade villor/radhus 75
 • Övrigt Friliggande hus och souterränghus, parhus, radhus och kedjehus. Ca 60 småhus är färdigställda i projektet fram till första halvåret 2016.

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0724/05
 • Diarienummer FK FN0383/07
 • Planens formella namn Bostäder vid Stora Arödsgatan

Aktuell tidplan

 • Projektstart 2014
 • Byggstart 2014
 • Projektavslut 2014 - 2017

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

I huvudsak Göteborgs Stad och privata markägare.

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Program - samråd

  I programskedet tas mål och utgångspunkter för området fram oftast ingår inga detaljer. Program görs sällan vid enkelt planförfarande och bara vid normalt planförfarande om det bedöms nödvändigt. Under samrådstiden får berörda i området samt olika remissinstanser möjlighet att lämna synpunkter. Programmet visas på stadsbyggnadskontoret och på en möteslokal i stadsdelen. Ofta informeras intresserade vid ett samrådsmöte eller ett öppet hus. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse, vid behov går ärendet till byggnadsnämnden.

 3. Markanvisning

  En markanvisning innebär att en intressent får rätt att förhandla med Göteborgs Stad om förutsättningarna att genomföra ny bostadsbebyggelse inom ett visst markområde. Rätten gäller under en begränsad tid och med vissa givna villkor.

 4. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 5. Plan - utställning

  När det slutliga planförslaget är klart visas det under fyra veckor på stadsbyggnadskontoret. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningsskedet, annars kan du förlora rätten att överklaga förslaget.

 6. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 7. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 8. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 9. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.