Plan- och byggprojekt

Gårda - Kontor vid Ullevigatan

1och 2: stadsbyggnadskontoret. 3: Skanska

Den befintliga bebyggelsen söder om Ullevimotet kompletteras med tre högre kontorsbyggnader med möjlighet till kommersiell verksamhet i markplan. I planområdets norra del studeras även bostäder. Sammantaget tillkommer ca 110 000 kvadratmeter. En torgyta skapas i anslutning till Fabriksgatan - en funktion som saknas i stadsdelen i dagsläget. Planen innebär även en uträtning av Fabriksgatan mellan Drakegatan och Ullevigatan.

Läs mer om Gårda på Göteborgs Stads webbplats om stadsutveckling.


Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2018-09-03. Detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5405.


Förberedande arbeten är klara


Vintern 2018 startade trafikkontoret ledningsarbeten för de nya kontorshusen i Gårda. Det arbetet är klart och nu pågår byggnationen av de nya kontorshusen, där Skanska och Platzer/ NCC beräknar vara färdiga 2022.Platzers webbplats om Gårda Vesta


Skanskas webbplats om Citygate Göteborg


[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.992770364058272,57.706615688205666]},"properties":{"id":"BN0659/11","name":"Gårda - Kontor vid Ullevigatan","address":"","preamble":"","header":"Gårda - Kontor vid Ullevigatan","body":"Byggstart/pågående byggprojekt. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0659/11","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0659/11
 • Diarienummer FK FN3221/11
 • Planens formella namn Detaljplan för kontor vid Ullevigatan inom stadsdelen Gårda

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se

Robert Hanzén

Exploateringsingenjör
Exploateringsförvaltningen
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Yerko Montaño Rojas

Stadsmiljöförvaltningen
 • E-post stadsmiljo@stadsmiljo.goteborg.se

Markägare

Platzer fastigheter AB, Wallenstam AB samt Göteborgs stad. Göteborgs stads fastighetskontor har tecknat avtal med ett dotterbolag till Skanska Fastigheter AB om försäljning av del av området till Skanska

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan - granskning 2

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 5. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 6. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 7. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 8. Information