Plan- och byggprojekt

Bö - Ändring av detaljplaner för Örgryte Trädgårdsstad (Olof Skötkonungsgatan 42)

Syftet är att möjliggöra delning av fastigheten Bö 37:4 till två fastigheter för nybyggnad av ett bostadshus inom södra delen av fastigheten. Planändringen är ett tillägg till gällande detaljplaner II-865 och II-1544 med planbestämmelser om fastighetsindelning (tomtindelning III-3977).

Vad händer just nu?

Granskningsperioden är avslutad och nu pågår arbetet med att färdigställa ett slutligt förslag som byggnadsnämnden får ta ställning till.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[12.004192462981717,57.697430424127845]},"properties":{"id":"BN0633/17","name":"Bö - Ändring av detaljplaner för Örgryte Trädgårdsstad (Olof Skötkonungsgatan 42)","address":"","preamble":"","header":"Bö - Ändring av detaljplaner för Örgryte Trädgårdsstad (Olof Skötkonungsgatan 42)","body":"Plan standardförfarande - granskning II. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0633/17","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0633/17
 • Planens formella namn Ändring av del av detaljplan för Örgryte Trädgårdsstad och del av detaljplan för del av stadsdelen Bö inom stadsdelen Bö

Kontaktuppgifter

Irén Forsberg

Planhandläggare
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 16 59
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Markägare

Privat

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan standardförfarande - startskede

 2. Plan standardförfarande - samråd

  Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

 3. Plan standardförfarande - granskning

  Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 4. Plan standardförfarande - granskning II

 5. Plan standardförfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.

 6. Plan standardförfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.