Plan- och byggprojekt

Sävenäs - Bostäder och handel vid Stabbetorget

Projektet syftar till att möjliggöra en utveckling av området, för att i enlighet med stadens utbyggnadsstrategi förtäta, komplettera och utveckla staden där befintliga resurser och redan gjorda investeringar kan nyttjas effektivt, till exempel infrastruktur, service, kollektivtrafik. Syftet är även att förbättra underlaget och förutsättningarna för Stabbetorget som fungerande och levande stadsdelstorg med avseende på kommersiell service. Utgångspunkten är att möjliggöra ca 100–120 lgh, parkering i underjordiskt garage, samt utökade butiksytor.

Vad händer just nu?

Arbetet med att ta fram förutsättningar och förslag pågår. Under kvartal 2 och 3 avses ett antal utredningar genomföras som underlag för detaljplanen. I början av 2022 avses samråd äga rum.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[12.04770029513215,57.71538824998134]},"properties":{"id":"BN0625/20","name":"Sävenäs - Bostäder och handel vid Stabbetorget","address":"","preamble":"","header":"Sävenäs - Bostäder och handel vid Stabbetorget","body":"Plan standardförfarande - startskede. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0625/20","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0625/20
 • Diarienummer FK FN3888/16
 • Planens formella namn Detaljplan för bostäder och handel vid Stabbetorget, inom stadsdelen Sävenäs

Kontaktuppgifter

Fredrik Söderberg

Planarkitekt
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 15 91
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

My Andreasson

Planarkitekt
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 19 20
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Andrea Wernersson

Projektledare
Fastighetskontoret
 • Telefon 031-368 13 41
 • E-post andrea.wernersson@fastighet.goteborg.se

Markägare

Privat och Göteborgs Stad

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan standardförfarande - startskede

 2. Plan standardförfarande - samråd

  Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

 3. Plan standardförfarande - granskning

  Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 4. Plan standardförfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.

 5. Plan standardförfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 6. Byggstart/pågående byggprojekt.

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 7. Inflyttning - färdigställt.

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.