Plan- och byggprojekt

Högsbo - bostäder vid Bankogatan

Nya lägenheter vid Bankogatan. Illustration: Q P G Arkitektur AB.

Planens gör det möjligt att uppföra ett flerbostadshus med ca 59 lägenheter i varierande storlekar. Tanken är även att tillåta handel och kontor i bottenplanet.
Familjebostäder bygger 59 rökfria hyresrätter vid Bankogatan, projektet Treskillingen

Vad händer just nu?

Planen är laga kraftvunnen (2012-01-19). Detta innebär att planen är gällande.Byggande pågår.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.929302917613548,57.669225936362984]},"properties":{"id":"BN0474/10","name":"Högsbo - bostäder vid Bankogatan","address":"","preamble":"","header":"Högsbo - bostäder vid Bankogatan","body":"Byggstart/pågående byggprojekt. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0474/10","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Bebyggelse

 • Planerade hyresrätter 59
 • Övrigt Projektet färdigställs under 2016.

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0474/10
 • Diarienummer FK FN1791/10
 • Planens formella namn Detaljplan för Bostäder vid Bankogatan inom stadsdelen Järnbrott i Göteborg

Aktuell tidplan

 • Projektstart 2015
 • Byggstart Andra kvartalet 2015
 • Inflyttning 2016 sista halvåret
 • Projektavslut 2016

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs Stad och Familjebostäder.

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Program - samråd

  I programskedet tas mål och utgångspunkter för området fram oftast ingår inga detaljer. Program görs sällan vid enkelt planförfarande och bara vid normalt planförfarande om det bedöms nödvändigt. Under samrådstiden får berörda i området samt olika remissinstanser möjlighet att lämna synpunkter. Programmet visas på stadsbyggnadskontoret och på en möteslokal i stadsdelen. Ofta informeras intresserade vid ett samrådsmöte eller ett öppet hus. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse, vid behov går ärendet till byggnadsnämnden.

 3. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 4. Plan - utställning

  När det slutliga planförslaget är klart visas det under fyra veckor på stadsbyggnadskontoret. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningsskedet, annars kan du förlora rätten att överklaga förslaget.

 5. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 6. Plan - överklagad

  Planen är för närvarande överklagad.

 7. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 8. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 9. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.