Plan- och byggprojekt

Bergsjön - Bostäder vid Zenitgatan och Kosmosgatan (Bostad2021)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en mer varierad bebyggelse med nya upplåtelseformer och lägre skala samt en allmänt förbättrad tillgänglighet, orienterbarhet och trygghet i området. Detaljplanens syfte är även att minska Bergsjövägens barriäreffekt genom att vägen omformas från en ringväg till en stadsgata med bebyggelse som möter gatan. Planförslaget innebär att ca 170 lägenheter kan uppföras i form av radhus och en tillbyggnad med lägenheter på ett av de befintliga skivhusen i söder samt i form av lägenheter i punkthus i norr.


Denna plan ingår i BoStad2021.
BoStad2021 är namnet på ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Stad och byggaktörerna. Satsningen innebär att 7 000 nya bostäder, utöver ordinarie bostadsproduktion, ska vara. färdigställda år 2021 då Göteborg fyller 400 år.

Läs mer om BoStad2021

Vad händer just nu?

Trafikkontorets arbeten startade 2018. Vägen omformas från en ringväg till en stadsgata med bebyggelse som möter stadsnära gator – smalare gator där man lägger gång- och cykelbanor i gatunivå.

Trafikkontorets arbeten startade 2018.

Planen vann laga kraft 2017-06-29. Detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5398.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[12.068853757738152,57.74873493077279]},"properties":{"id":"BN0351/14","name":"Bergsjön - Bostäder vid Zenitgatan och Kosmosgatan (Bostad2021)","address":"","preamble":"","header":"Bergsjön - Bostäder vid Zenitgatan och Kosmosgatan (Bostad2021)","body":"Byggstart/pågående byggprojekt.. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0351/14","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Bebyggelse

 • Planerade hyresrätter 177
 • Planerade bostadsrätter 42
 • Övrigt Lägenheterna påbörjades 2021. 42 bostadsrätter färdigställdes av Balder 2021.

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0351/14
 • Diarienummer FK FN4443/15
 • Planens formella namn Detaljplan för Bostäder vid Zenitgatan och Kosmosgatan inom stadsdelen Bergsjön

Aktuell tidplan

 • Projektstart 2015
 • Byggstart 2017-12-31
 • Projektavslut 2019-12-31

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se

Albertina Henriksson

Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 11 12
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs Stad

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan standardförfarande - startskede

 2. Plan standardförfarande - samråd

  Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

 3. Plan standardförfarande - granskning

  Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 4. Plan standardförfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.

 5. Plan standardförfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 6. Byggstart/pågående byggprojekt.

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.